Get Adobe Flash player

chumchun 1

บางนาค Fotor
ประธานชุมชน
นายวุฒิชัย  นีรนาถภูวดล
โทร.๐๘๑-๘๙๗๔๓๖๙
 

 

          รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
                       นายวิทยา                 บุญสม                        ตำแหน่ง  รองประธาน
                       นายทวีพงศ์              สิวะสุภาพร                ตำแหน่ง  เลขานุการ
                       นางอรัญญา              สามเสาร์                    ตำแหน่ง  เหรัญญิก
                       นางกุศล                  อิ่มอุไร                         ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
                       นายทรงศิลป์           แสงเมล์                       ตำแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                       นางอนงค์                เม่งอำพันธุ์                  ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
                       นางนิรวรรณ           อายุศนิล                     ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
                       นายจำลอง               ชัยบุญเมือง                ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน     

ประวัติชุมชน
       ชื่อเดิมของชุมชนคือบ้านตากล่ำ เพราะสมัยนั้นมีนายกล่ำ เอกนนท์ พร้อมพรรคพรวกได้เข้ามาอยู่อาศัยและก่อตั้งชุมชนเล็ก ๆ ขึ้น ต่อมาได้ชยายอาณาเขตและมีบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นจึงตั้งชื่อชุมชนว่า “ชุมชนรัตนวณิชย์” ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ขอเปลี่ยนชื่อจากชุมชนรัตนวณิชย์ เป็นชื่อชุมชนบางนาค
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
          - ทิศใต้                         ติดต่อชุมชนวัดประชาภิรมย์
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   
          - ทิศตะวันตก                 ติดต่อห้องสมุดประชาชน
ประชากร  ๕๓๑ ครัวเรือน ๑,๒๐๕  คน 

 

               จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
                              -ตลาดนัดบางนาค 
                             -ร้านอาหารสวนกล้วย

                กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
                              -ปลากุเลาเค็ม
                              -ขนมพื้นเมืองทองหยิบทองหยอด
                              -เบอเกอรี่

แผนที่ชุมชน

ชมชนบางนาค

 

กลับสู่..เมนูชุมชน