Get Adobe Flash player

ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

ส่วนที่ ๑
          :: บทนำ

ส่วนที่ ๒
          :: สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓
          :: สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ ๔
          :: ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ส่วนที่ ๕
          :: การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ ๖
          :: การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ