Get Adobe Flash player

1138515662 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล

1138515662 ผนวก ก คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

1138515662 ผนวก ข ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

1138515662 ผนวก ค หนังสือยินยอมให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

1138515662 ผนวก ง แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ

1138515662 เอกสารแนบท้าย ผนวก ง.

1138515662 ผนวก จ แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร

1138515662 ผนวก ฉ หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการเขียนข้อเสนอวิสัยทัศน์

1138515662 ผนวก ช (เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก)