Get Adobe Flash player

 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ส่วนที่ ๑ คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ส่วนที่ ๒ เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

          - บันทึกหลักการและเหตุผล

          - รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

          - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

          - รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

          - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ส่วนที่ ๓ งบประมาณเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

          - กิจการสถานธนานุบาล

          - กิจการสถานีขนส่ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย