Get Adobe Flash player

1138515662 บทนำ

1138515662 ตาราง

        - ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

        - ตารางแปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

        - ตารางแสดงแผนพัฒนาสามปีและผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

        - ตารางแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

        - ตารางแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

        - ตารางแสดงเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปีและผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

1138515662 แผนภูมิ 

        - แผนภูมิแสดงการแปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ - ๒๕๕๘

        - แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

        - แผนภูมิแสดงการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

        - แผนภูมิแสดงการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

1138515662 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

1138515662 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ (ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘)

1138515662 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘

1138515662 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘

1138515662 รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ขออนุมัติ สภาเทศบาลเมืองนราธิวาสโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่