Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๑

          บทนำ

          วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

          ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

          ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒

          บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

                    --> ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                    --> ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                    --> ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

                    --> ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์และการท่องเที่ยว

                    --> ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    --> ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    --> ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

          แผนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่น