Get Adobe Flash player

chumchun 1

S  18579485 Fotorประธานชุมชน
นางสาวแวนูรา ดือราแม
โทร. ๐๙๓-๕๙๔๙๖๔๖

คำขวัญชุมชน  :   ร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนเข้มแข็ง
ประวัติ   
          ชุมชนกูแบบาเดาะ คือ หนองแรด หรือ คลองแรด โดยสมัยก่อนบริเวณชุมชนดังกล่าว เป็นป่าทึกโดยสมัยอดีต มีสัตว์จำนวนมากและในป่าบริเวณนั้นมีสัตว์จำพวก (แรด) โดยภาษามาลายูเรียกว่า บาเดาะสมัยนั้นมีจำนวนมาก ก็เลยเรียกเป็นภาษามาลายูว่า กูแบบาเดาะ ซึ่งแปลว่า หนองแรดหรือคลองแรดโดยชุมชนกูบบาเดาะ ได้แยกพื้นที่มาจากชุมชนกำปงตาโก๊ะเพื่อขอตั้งเป็นชุมชนกูแบบาเดาะเมื่อวันที่ ๑๑มิถุนายน  ๒๕๕๐ จนมาถึงทุกวันนี้
อาณาเขตชุมชน
             - ทิศเหนือ          ติดต่อ    ชุมชนกำปงตาโก๊ะ(ถนน ศิริภักดี ฝั่งซ้าย)
             - ทิศใต้              ติดต่อ    ชุมชนจือปอ (บริเวณสุสานจีน)
             - ทิศตะวันออก    ติดต่อ    ชุมชนฮูยงตันหยง (บริเวณหัวโค้งศูนย์จักรกล เทศบาลเมืองนราธิวาส)
             - ทิศตะวันตก      ติดต่อ    ชุมชนจือปอ(บริเวณหลังโรงเรียนนราวิทย์(ปะจู )
ประชากร  ๑๒๘    ครัวเรือน   ๕๑๑   คน แยกเป็น
             ชาย  ๒๔๕    คน  หญิง     ๒๖๖     คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
             - ด้านนวดแผนโบราณและหมอตำแย   (นางแวเสาะ   แวแด)
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
             - ขนมจีน (ละซอและละแซ)
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
             ๑.มัดราเซาะห์กูแบบาเดาะ
             ๒. กูโบร์กูแบบาเดาะ

แผนที่ชุมชน

ชมชนกแบบาเดาะ

 

กลับสู่..เมนูชุมชน