Get Adobe Flash player

chumchun 1

32. ฮยงตนหยงประธานชุมชน
นายมะการี  สะมะแอ
โทร.๐๘๕-๖๗๓๑๓๖๑

ประวัติชุมชน
          ประวัติยาวนานมากว่า ๔๕ ปี จุดเริ่มต้นที่หัวสะพานแม่น้ำบางนราฯ
สมัยก่อนมีพื้นดินยื่นลงไปในแม่น้ำและบริเวณริมแม่น้ำมีต้นตันหยง ซึ่งจะมีผลเล็กๆและมีช่อดอกสีขาว มีกลีบดอก ๕ แฉก มีกลิ่นหอมมากจึงเป็นที่มาของชุมชนฮูยงตันหยง
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                     ติดต่อ สวนอาหารริมน้ำ
          - ทิศใต้                         ติดต่อ ท่าเทียบเรือประมง           
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อ จดหัวสะพานบ้านค่าย
          - ทิศตะวันตก                 ติดต่อ คลองขุดแม่น้ำบางนราฯ
ประชากร ๑๑๕ ครัวเรือน  ๗๑๗  คน แยกเป็น
          ชาย   ๓๑๓  คน           หญิง  ๔๐๔  คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑.  หมอนวดประจำหมู่บ้าน นายสะมะแอ  ยูโซ๊ะ
          ๒.  หมอตำแยประจำหมู่บ้าน  นางบีเด๊าะ  สาเมาะ
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          ๑. มัสยิดนูรุลฮูดา
          ๒. สะพานข้ามแม่น้ำบางนราฯ
          ๓. สวนอาหารริมน้ำ
          ๔. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลา  
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑.  มัสยิดนูรุลฮูดา 
          ๒. สะพานข้ามแม่น้ำบางนราฯ
          ๓. โทรศัพท์สาธารณะ ๑ แห่ง  ตั้งอยู่หน้ามัสยิดนูรุลฮูดา

แผนที่ชุมชน

ชมชนฮยงตนหยง

 

กลับสู่..เมนูชุมชน