Get Adobe Flash player

 chumchun 1

yakung2 

 ประธานชุมชน

นายลุกมัน หะยีเล๊าะ
โทร. ๐๘๙-๐๐๙๕๐๓๘

คำขวัญ         ตั้งใจ   มุ่งมั่น   พัฒนา
วิสัยทัศน์  (Vision)     ชุมชนผาสุก    คุณภาพชีวิตที่ดี    มีความสามัคคี    
ประวัติความเป็นมาของชุมชน

          ชุมชนยะกัง ถือเป็นชุมชนที่เก่าแก่สืบประวัติมาอย่างยาวนาน เป็นตำนานคู่เมือง “มะนาลอ” (ชื่อเดิมของจังหวัดนราธิวาส)ย้อนอดีตกลับไปเมื่อครั้งประเทศไทยยังเป็นสยามประเทศ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  ประมงน้ำจืด  งานหัตถกรรมและหน้าที่ที่สำคัญที่ได้รับมอบหมายประการหนึ่งของชาวบ้านยะกังคือหน้าที่ทำขนมถวายให้  “เจ้าเมืองระแงะ”  จนได้รับการขนานนามว่า“หมู่บ้านขนม” และเป็นที่รับทราบโดยทั่วกันว่าหากต้องการลิ้มรสขนมโบราณดั้งเดิมของคนนราฯ ต้องมาหาทานที่ยะกัง
                    ชุมชนยะกังเป็นที่รู้จักอีกนามหนึ่ง คือ แหล่งชุมนุมของปวงปราชญ์ นักการศาสนาหรืออูลามาอฺที่โด่งดังในอดีต เช่น “บาบอฮะยะกัง”  ผู้รู้ด้านดาราศาสตร์ที่มีความรู้  ความอ่านของท่านใช้อ้างอิงการดูเดือน  เวลาละหมาดในประเทศไทย  และชาวบ้านส่วนใหญ่มักนิยมส่งลูกหลานไปศึกษาต่อยังประเทศอาหรับ เพื่อกลับมาสอนศาสนาให้กับชุมชนอีกทอดหนึ่งจึงก่อกำเนิดการเรียนการสอนภาคบังคับหรือฟัรดูอีนในชุมชน โดยการริเริ่มของอีหม่ามคนก่อนและมอบให้คอเต็บ คือ นายยูโซ๊ะ  อาแวปูเต๊ะ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอนและใช้ใต้ถุนบ้านของคอเต็บเองเป็นสถานที่เรียน ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.๒๕๐๕ โดยประมาณ
               ครั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ ด้วยสถานที่เดิมเริ่มคับแคบ จึงย้ายมาสอนที่บ้านอาแบมัง กะแอ (แลมัง)     นายอาแซ  ยูโซ๊ะเป็นหัวเรือใหญ่ดำเนินการสอนปี พ.ศ. ๒๕๑๓  ถ้วยจำนวนนักเรียนที่มาเรียนฟัรดูอีนเพิ่มมากขึ้นทั้งจากในหมู่บ้านเอง และต่างหมู่บ้านทำให้ต้องมีการขยับขยายย้ายที่เรียนไปยัง “บาลาเซาะห์” (สุเหร่า) โดยมีนายมะดาโอะ  บินเซ็ง เป็นผู้ดำเนินการสอนต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๕ ด้วยสภาพที่ทรุดโทรมของบาลาเซาะห์ และจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ จำต้องย้ายที่เรียนอีกครั้งไปยังใต้ชายคาข้าง ๆ มัสยิดปัจจุบัน ซึ่งในช่วงนี้มีนายซำรี  บินเซ็ง เป็นแกนหลักในการจัดการเรียนการสอนด้วยเห็นว่ากิจกรรมการเรียนการสอนภาคฟัรดูอีนของชุมชนยะกัง ๒ มีความก้าวหน้า และมีความตั้งใจจริงที่จะยกฐานะการเรียนรู้ของชุมชน ทางองค์กร SIP  จึงได้อนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา  เพื่อใช้ก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรม (ศอม.) ให้แก่ชุมชน  ณ สถานที่ปัจจุบัน  โดยเริ่มการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕  เป็นต้นมา  โดยมีนายมะยือบีดี  ตะโละดิง  เป็นครูใหญ่
สภาพทางภูมิศาสตร์
                    ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าหนาทึบ มีหนองน้ำและคลองที่กว้างขวาง เรือลำใหญ่สามารถเข้ามาเทียบท่าได้ ส่วนทางเข้าหมู่บ้านจะเป็นทางเดินแคบ ๆ  และข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าสลับกับต้นยะกัน
ที่ตั้ง
                   บ้านยะกัง ๒   ตั้งอยู่ที่ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงสาย ๔๐๕๕ (อำเภอเมือง – อำเภอระแงะ) ระยะทางประมาณ   ๓  กิโลเมตร
อาณาเขตติต่อ
                   ทิศเหนือ            ติดต่อ    จือปอ สุดเขตโรงพอกหนัง
                   ทิศใต้                ติดต่อ    ชุมชนยะกัง ๑
                   ทิศตะวันออก     ติดต่อ    คลองยะกัง
                   ทิศตะวันตก       ติดต่อ    ณ นคร  จะรวม ณ นคร ๑,๒,๓ และห้องแถวตรงข้ามสถานีขนส่งจังหวัด
ประชากร
                  จำนวนครัวเรือน       ๓๑๘    ครัวเรือน
                 ประชากร                  ๑,๔๓๕   คน
                       -  ชาย                     ๗๑๔   คน
                       - หญิง                    ๗๒๑  คน
ลักษณะภูมิประเทศ
              เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดคลองยะกัง มีพื้นที่ทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ไร่  เป็นพื้นที่ทำเกษตร จำนวน ๒๐ ไร่ เป็นที่นา จำนวน  ๑๔  ไร่  เป็นที่ที่สวน  จำนวน  ๖  ไร่
สภาพดินฟ้าอากาศ
           มีลักษณะคล้ายกับหลายจังหวัดในภาคใต้  คือเป็นแบบร้อนชื้น หรือแบบมรสุมเขตร้อน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งมาจากทะเลจีนใต้  และมหาสมุทรอินเดีย ประกอบกับมีลักษณะเป็นป่าทึบ จึงมีฝนตกชุกตลอดปี ฤดูกาลที่สามารถจำแนกได้ชัดเจนมี ๒ ฤดู  คือ  ฤดูร้อนและฤดูฝน
แหล่งน้ำ
             ชุมชนยะกัง ๒  มีแหล่น้ำธรรมชาติ ๑ สาย คือ คลองยะกัง
แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
             ในชุมชนยะกัง ๒  ส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาในการอุปโภค และซื้อน้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพในการบริโภค
การเมืองการปกครอง
             การเมืองการปกครองของชุมชนยะกัง ๒  มีทั้งการแต่งตั้งและเลือกตั้งจำแนกออกเป็น
                     ๑)    คณะกรรมการชุมชน  จำนวน  ๙ คน  มาจากการเลือกตั้งของชุมชน  ดำรงตำแหน่งวาระคราวละ  ๒ ปี
                ๒) คณะกรรมการมัสยิดชุมชน  จำนวน  ๑๔  คน  มาจากการเลือกตั้งของชุมชน
                ๓) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  จำนวน  ๑๔  คน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         ๑.  ถนน ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นถนนลาดยางและ  ถนนคอนกรีตติดต่อกันได้ทุกซอย การคมนาคสะดวกสบาย ประชาชนในชุมชนมีการใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ ในการคมนาคมเป็นส่วนใหญ่
         ๒.  การประปา   ชุมชนยะกัง ๒ มีโครงการน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค ซึ่ง  เป็นโครงการสนับสนุนจากเทศบาล ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓
         ๓.  โทรศัพท์      ชุมชนยะกัง ๒   มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๑ ตู้
         ๔.  ไฟฟ้า          ได้รับบริการไฟฟ้าทุกครัวเรือน ไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕
        ๕.  พาณิชย์และการบริการ    ชุมชนยะกัง ๒  มีร้านค้าซึ่งเป็นร้านขายของชำ  จำนวน    ๑๐   ร้าน ร้านขายเสื้อ  จำนวน   ๑   ร้าน  ไม่มีสหกรณ์ของชุมชน  มีบริการให้เช่าเต็นท์  เก้าอี้  เครื่องเสียงของชุมชน
        ๖. ความสงบเรียบร้อย     ชุมชนยะกัง ๒  เป็นชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  ไม่มีป้อมยามของชุมชน แต่มียามท้องถิ่นอยู่ในชุมชน  จำนวน  ๒  คน   ภายในชุมชนมีความสงบเรียบร้อย  ประชาชนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบชุมชนชนบท    การดำรงชีวิตประจำวันมีสังคมแบบเครือญาติ  เอื้อเฟื้อ  เผื่อแผ่  เอื้ออาทร (แบ่งการกิน แบ่งการใช้)
        ๗.  แหล่งประโยชน์ในชุมชน        ชุมชนยะกัง ๒  ไม่มีสถานที่ใช้เป็นแหล่ประโยชน์ของชุมชนอย่างเป็นทางการ  หากมีการประชุมคณะกรรมการก็จะใช้สถานที่มัสยิดดารุลคอยร์ ยะกัง ๒  และโรงเรียนตาดีกาเป็นหลัก

เป็นสถานที่ในการจัดโครงการต่าง ๆ เช่น  การจัดทำเวทีประชาคม   การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เป็นต้น
การสื่อสาร
             -  ระบบหอกระจายข่าวแบบเสียงตามสาย  เทศบาลเมืองนราธิวาส   ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายในทุกหมู่บ้านทุก ๆ เส้นทางตามแนวถนนทุกสายที่มีเสาไฟฟ้า โดยมีลำโพงตามจุดต่าง ๆ  สามารถให้บริการประชาสัมพันธ์ภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  และของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่
             - ได้รับบริการที่สะดวกสบาย  สามารถรับชมโทรทัศน์  จากสถานโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้ชัดเจนทุกช่อง  นอกจากนี้ยังสามารถรับชมการแพร่ภาพของสถานีโทรทัศน์ของประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีการบริการสื่อสาร  และโทรคมนาคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             ชุมชนยะกัง ๒  สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นลักษณะชุมชนแออัด มีเรือนใกล้ชิดติดกัน มีพื้นที่ว่างเปล่ามีต้นไม้ยืนต้นบ้างเป็นส่วนน้อย เช่นต้นมะพร้าว และพื้นที่ป่ารกบริเวณรอบนอกชุมชน มีพื้นที่ราบลุ่ม มีคลอง

ยะกังเป็นแหล่งน้ำอุปโภคในการเกษตรและประกอบอาชีพประมงน้ำจืด
วิถีชีวิตประจำวัน
ประชาชนในชุมชนยะกัง ๒  มีกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่คล้ายคลึงกันคือ
          - ช่วงเช้าผู้ชายจะรวมกลุ่มคุยกันที่ร้านน้ำชาในชุมชน  ผู้หญิงก็จะทำภารกิจภายในบ้าน ทั้งดูแลบุตรและส่งบุตรไปโรงเรียน
           - ช่วงสาย  จะเริ่มทำงานหรือประกอบอาชีพ   ถ้ารับจ้างก็มีทั้งในชุมชนเองหรือนอกชุมชนถ้าทำขนมก็จะทำภายในบ้านของตนเอง
           - ช่วงบ่าย โดยเฉพาะบ่ายของวันศุกร์จะมีการละหมาดที่มัสยิด เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓๓๐ น.และวันนี้จะเป็นวันหยุดสำหรับชาวมุสลิม หลังจากละหมาดเสร็จก็จะนอนพักผ่อนหรือทำภารกิจตามอัธยาศัย
ด้านปรัชญา   ศาสนา   และประเพณี 
             เช่น  ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาปรัชญาความเชื่อและประเพณีที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อบริบททางเศรษฐกิจ สังคม  การถ่ายทอดวรรณกรรม คำสอน  การประยุกต์ประเพณีทำบุญ  อื่น ๆ  เป็นต้นนายอับดุลรอยะ      มาหะมะ    อยู่บ้านเลขที่  ๓๔/๓   ถนนยะกัง ๒  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสเชี่ยวชาญด้าน   ศาสนา  คำสอน  และประเพณี
โรงเรียนตะฮ์ฟิซ
           มีนักเรียน   จำนวน   ๑๗   คน  ส่วนใหญ่เป็นเด็กนอกพื้นที่  เป็นผู้ชายล้วน   ครูผู้สอนมี จำนวน   ๒  คน
ศูนย์เด็กกำพร้าชุมชนยะกัง ๒  มีจำนวน  ๒  แห่ง
            สถานเลี้ยงเด็กกำพร้านิดาฮฺอัลกัยรีห์    มีเด็กกำพร้า  จำนวน  ๓๙  คน
            ผู้ดูแล    จำนวน   ๒    คน
                 ๑. นายสุกรี          ฮามิ
                 ๒. นายอิบรอฮีม  นาปี
            ศูนย์เด็กกำพร้าดารุลอีหม่าน    จำนวน   ๔๕   คน    ผู้ดูแล  จำนวน  ๒ คน
            1. นายอับดุลเลาะ  ยามา    พร้อมภรรยา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (ผู้รู้ / ผู้ชำนาญการ / ผู้นำ / บุคคลตัวอย่าง)
             ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม    เช่น  การจักสาน  (ทอเสื่อ / สานกระด้ง / กระติบข้าว / แห / อวน ฯลฯ เป็นต้น)  การช่าง (ช่างตีมีด / เหล็ก / ขวาน / ปั้นโอ่ง ฯลฯ)  การแกะสลัก  การตัดเย็บเสื้อผ้า  อื่น ๆ  เป็นต้น
             1.  นายหัสดีน  เบ็ญจสมัย   อยู่บ้านเลขที่  ๙๗ ถนนยะกัง ๒      เชี่ยวชาญด้าน     ช่างเลี่ยมทอง   ประสบการณ์      ๒๔    ปี
             2.   นายมาหามะ  อาแซ        อยู่บ้านเลขที่    ๕ ซ.๗  บ้านยะกัง ๒  ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส   เชี่ยวชาญด้าน     ช่างไม้        ประสบการณ์     ๒๖   ปี
             3.   นางสะดีเยาะ  หะยีงาเงาะ    อยู่บ้านเลขที่  ๑  ถนนยะกัง ๒   ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส     เชี่ยวชาญด้าน      ตัดเย็บเสื้อผ้า     ประสบการณ์      ๒๕    ปี
             4.  นายบาฮารูดิน  หะยีอูมา      อยู่บ้านเลขที่  ๒๕  ถนนยะกัง ๒  ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   เชี่ยวชาญด้าน    ลวดลายผ้าบาติก    ประสบการณ์     ๒๐   ปี
มีการผลิตสินค้าในหมู่บาน/ชุมชนเพื่อจำหน่าย (เช่น ขนมพื้นบ้าน  ข้าวเกรียบ  ตัดเย็บเสื้อผ้า  ผ้าบาติก  เป็นต้น)
             ผลิต   ขนมพื้นบ้าน              ๑๐        ครอบครัว
             ผลิต   ข้าวเกรียบ                  ๑          ครอบครัว
             ผลิต   ตัดเย็บเสื้อผ้า              ๕         ครอบครัว
             ผลิต   ผ้าบาติก                    ๑          ครอบครัว
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
             ในอดีตที่ผ่านมา  ถ้าพูดถึงหมู่บ้านยะกัง  จะนึกถึง สาวสวย  มารยาทดี  มีวินัย  พูดเพราะ ค่ะค้า  และแหล่งทำขนมที่อร่อยที่สุด  แต่ในวันนี้สิ่งเหล่านี้ค่อย ๆ หายไปตามสภาพสังคม  และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจุดเด่นที่เหลืออยู่ และสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ในปัจจุบันนี้เหลือเพียงแต่อาคารของนักเรียนตะฮ์ฟิช (ท่องกรุอ่าน) และโรงเรียนตาดีกาที่จะปลูกฝังให้กับเด็กนักเรียนให้เป็นเด็กดีในอนาคตข้างหน้าต่อไป
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
             ๑. ศูนย์บริการสาธารณสุข (รับผิดชอบ ๗ ชุมชน )  ชุมชนยะกัง ๑  ชุมชนยะกัง ๒  ชุมชนกำปงตาโกะชุมชนจือปอ  ชุมชนบูรณะ  ชุมชนฮูยงตันหยง  กูแบบาเดาะ
             ๒. ตู้โทรศัพท์
             ๓. โรงเรียนตาดีกา
             ๔. โรงเรียนตะฮฟิซ
             ๕.  มัสยิดดารุลคอยร์
             ๖. ลานกีฬาชุมชน
             ๗.   
หอกระจายข่าว

แผนที่ชุมชน

ชมชนยะกง 2

 

กลับสู่..เมนูชุมชน