Get Adobe Flash player

chumchun 1

 

 

 

 

ประธานชุมชน
นายอารูวี บินหะยีดอเลาะ
โทร.๐๘๙-๖๕๔๗๔๑๑

คำขวัญ
          ขนมหวานขึ้นชื่อ  เลื่องลือการศึกษา  ประเพณีแข่งเรือ  อยู่คู่คลองยะกัง
วิสัยทัศน์   (Vision)
          
ชุมชนก้าวหน้า   ประชาร่มเย็น  หนึ่งเดียวด้านการศึกษา 

ประวัติความเป็นมาของชุมชน
          สองข้างทางตัวเมืองนราธิวาสที่มีถนนทอดยาวผ่านจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มุ่งเข้าสู่ชุมชนแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยการทำธุรกิจค้าขายริมฟุตบาท นี่คือ “ชุมชนยะกัง”ซึ่งมีจุดเด่นขึ้นชื่อในเรื่องการทำขนมพื้นเมืองมลายูรสเลิศ มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับมายาวนาน ขนมฝีมือชาวบ้านที่นี่ถูกส่งไปขายไกลถึงประเทศมาเลเซีย
             ชุมชนยะกังตั้งอยู่ที่ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ประวัติความเป็นมาจากชื่อที่เรียกกันอยู่ทุกวันนี้ ได้มีการบอกเล่าต่อ ๆ กันจากอุสตาสผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนว่า “ในสมัยก่อนชุมชนแห่งนี้มีต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อ  “ต้นตางอ” หรือเป็นที่รู้จักกันว่า “ต้นยะกัง” เป็นต้นไม้ยืนต้น ที่มีขนาดใหญ่และสูงมากต้นหนึ่ง มีลักษณะเด่นกว่าต้นอื่นๆ ที่ต้นไม้นี้สามารถนำไม้มาสร้างเป็นเรือได้ ลักษณะพิเศษของไม้นี้คือ มีน้ำหนักเบา ทนทานกับน้ำได้ดี น้ำไม่สามารถที่จะเข้าได้ง่าย เหมาะสำหรับสร้างเรือเป็นอย่างมากเช่น “เรือกอและ"
              อุสตาสได้เล่าต่อไปว่า “สมัยก่อนมีท่าเรือที่ใหญ่ในชุมชนแห่งนี้ ที่มีพ่อค้าแม่ค้าในต่างถิ่นมาจากหลากหลายพื้นที่มาทำการค้าขายที่ท่าเรือแห่งนี้ โดยเฉพาะคนจีนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลักนิยมมาค้าขายที่นี่เป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการค้าขาย จึงไม่หน้าแปลกใจที่อาชีพหลักของคนที่นี่คือ การค้าขาย ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้และต่อมาชุมชนยะกังได้มีการแบ่งเป็น 2 เขตคือ ชุมชนยะกัง 1 และชุมชนยะกัง 2 ประมาณปี พ.ศ. 2510 ทางเทศบาลได้มีการแบ่งเขตให้มีการปกครองเป็น 2 เขต เพื่อสามารถปกครองได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีประชากรอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น ทางเทศบาลจำเป็นที่จะต้องมีการแบ่งเขตเป็น 2 เขต คือ ชุมชนยะกัง 1  และชุมชนยะกัง 2
ที่ตั้ง
          บ้านยะกัง  ตั้งอยู่ที่ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงสาย ๔๐๕๕ (อำเภอเมือง – อำเภอระแงะ) ระยะทางประมาณ   ๔  กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ       
          ทิศเหนือ            ติดต่อ    ชุมชนยะกัง ๒
          ทิศใต้                ติดต่อ    สะพานคลอง ยะกัง ๑
          ทิศตะวันออก     ติดต่อ    คลองยะกัง ๑
          ทิศตะวันตก       ติดต่อ    คลองชลประทาน
การคมนาคม
          การเดินทางสู่บ้านยะกัง  จากสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  ตามถนนสายหลักพิชิตบำรุง  ระยะทางประมาณ ๔  กิโลเมตร  มีสภาพการคมนาคมสะดวก  ถนนลาดยางตลอดสายมีรถประจำทาง  สามารถสัญจรไปมาได้สะดว
ประชากรทั่วไปและประชากร
          จำนวนครัวเรือน                ๓๔๒            ครัวเรือน
          ประชากร                       ๑,๗๕๐            คน
                    - ชาย                       ๘๓๒            คน
                    - หญิง                     ๙๑๘              คน
สภาพทางเศรษฐกิจ/สภาพทางสังคม
          ชุมชนบ้านยะกัง  ส่วนใหญ่คนในพื้นที่มีการประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก  จะขายขนมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงแต่สมัยโบราณ  ขนมที่กล่าวถึง เช่น  ขนมอาเกาะ  ขนมเปียนา  
ขนมแนะบะ(สีแดง)  ปูตู  แบแป    ขนมไข่   และอื่น ๆ อีกมากมายล้วนแล้วผู้คนให้ความนิยมบริโภคและส่งออกไปยังพื้นที่อื่น ๆ นอกจากนี้ยังส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง  “มาเลเซีย”  จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังคงรักษาภูมิปัญญาชาวบ้านให้คงอยู่กับลูกหลานตลอดไป

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน
          บาติกหรือผ้าปาเต๊ะเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีและใช้วิธีการแต้มระบาย  หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี  ผ้าบาติกบางชิ้นอาจจะผ่านขั้นตอนการปิดเทียน แต้มสี  ระบายสีและย้อมสีนับเป็นสิบ ๆ ครั้ง ส่วนผ้าบาติกอย่างง่ายอาจทำโดยการเขียนเทียนหรือพิมพ์เทียน แล้วจึงนำไปย้อมสีที่ต้องการ   วิธีการทำผ้าบาติกในสมัยดั้งเดิม จะใช้วิธีการเขียนด้วยเทียน  คำว่า บาติก (Batik) หรือปาเต๊ะ จึงเป็นลักษณะผ้าที่มีวิธีการผลิต โดยใช้เทียนปิดในส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีที่จุด ๆ นั้น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑.   นายมะยูโซ๊ะ  บินเซ็ง                         ที่อยู่  ๑๘/๒  ถ.ยะกัง ๑                หมอพื้นบ้าน     
ผู้มีความรู้ด้านฝีมือต่าง ๆ เช่น ช่างไม้  ช่างแกะ  หัตถกรรม/จักรสาน  ทอผ้า
          ๑. นายสมภพ   บินแวดอเลาะ     อยู่บ้านเลขที่      ๔๕ ถ.ยะกัง ๑     ช่างไม้ทำเฟอร์นิเจอร์
          ๒. นายเอกชัย     ลีลาอมรเดช     อยู่บ้านเลขที่      ๖ ซ.๒ ถ.ยะกัง ๑ ช่างไม้ทำเฟอร์นิเจอร์
          ๓.  นางรอมือละ  ดิง                   อยู่บ้านเลขที่      ๑๘/๑  ถ.ยะกัง ๑  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
          ๔.  น.ส.อายูซะ  ยูโซะ                 อยู่บ้านเลขที่     ๑๓ ซ.๓ ถ.ยะกัง ๑ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร  เช่น  การเพาะปลูก  ขยายพันธ์
          ๑.  นายวัชรพงษ์   แวหะมะ         ที่อยู่ ๒๓  ถ.ยะกัง ๑
ผู้มีความรู้ด้านถนอมอาหาร
          ๑. นางแสมสีเยาะ         แวดือมาลอ        อยู่บ้านเลขที่   ๓๐    ถนนยะกัง ๑
          ๒. นางแมะนะ              หินาแวหะมะ     อยู่บ้านเลขที่   ๒๘   ถนนยะกัง ๑
กลุ่มองค์กร
          ๑. กลุ่มสัจจะชุมชนยะกัง ๑
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          ๑.  มีคลองที่ยะกังที่อุดมสมบูรณ์ สามารถให้คนในชุมชนประกอบอาชีพปร ะมง (เรือเล็ก) การหากุ้ง  เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
          ๒. ชุมชนยะกัง  เป็นชุมชนเก่าแก่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานาน ในเรื่องการทำขนมพื้นเมือง(ดั้งเดิม) ที่รู้จักกันแพร่หลายก็จะเป็นขนมอาเกาะ    เปียนา    ขนมไข่    ปูตู    แสมา   ขนมเจาะหู ขนมแบกอ  ฯลฯ   ซึ่งชุมชนยะกังเป็นชุมชนที่บุกเบิกทำขนมประเภทนี้
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
         ๑.  มัสยิดอัลยุมอียะห์ อัลยากานียะห์
         ๒. โรงเรียนเทศบาล  ๓  บ้านยะกัง  ๑
         ๓.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล  ๓   (ก่อนปฐมวัย)
         ๔. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) บ้านยะกัง             
         ๕.  ศูนย์กีรออาตี (บ้านยะกัง  ๑)

แผนที่ชุมชน

ชมชนยะกง 1

 

กลับสู่..เมนูชุมชน