Get Adobe Flash player

chumchun 1

17. ประชาภรมย
ประธานชุมชน
นายชำนาญ  วงศ์คำอินทร์
โทร.๐๘๙-๔๖๕๓๕๕๕

     ประวัติชุมชน
          พระครูธรรมภาณโศภณ (ท่านเซ่ง) มาก่อตั้งวัดพร้อมด้วยนายหม๋อง  เสาร์พูล ต่อมาเมื่อมีผู้คนเข้ามาก่อตั้งบ้านเรือนมากขึ้น เลยตั้งชื่อชุมชนนี้ว่า ชุมชนประชาภิรมย์
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อชุมชนบางนาค 
          - ทิศใต้                          ติดต่อชุมชน ณ นคร             
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อชุมชนจือปอ                        
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อชุมชนประชาร่วมใจ
ประชากร  ๕๑๔   ครัวเรือน  ๙๐๘ คน แยกเป็น
          ชาย  ๔๓๔  คน           หญิง  ๔๗๔  คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑. นายว่าน  ชีชำนาญ  หมอกระดูก ปัดเริม ตั้งศาลพระภูมิ ลงเสาเอก
          ๒. นางยกบี้  อนัตศิริ    หมอจับเส้น  ๕๙/๑๐ ถ. ประชาภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
กลุ่มองค์กร
          .  สมาคมกู้ภัยนรา ๐๑  ตั้งอยู่ภายในวัดประชาภิรมย์   นายกสมาคม นายยกเส็ง  ลาภชิตาภรณ์
          ๒. ชมรมไทเก็กลมปราณวัดประชาภิรมย์    ประธานชมรม  นางจันทิรา  แซ่งเต็ง
          ๓.  ชมรมผู้สูงอายุวัดประชาภิรมย์              ประธานชมรม  นายสนิท     โรจนปริทัศน์
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          ๑. วัดประชาภิรมย์
          ๒. วิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพ
          ๓. การจัดงานถนนข้าวยำ ช่วงเทศกาลงานวันสงกรานต์เดือนเมษายนของทุกปี
          ๔. การตักบาตรข้าวสาร น้ำตาลทราย ช่วงเข้าพรรษาของทุกปี
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. วัดประชาภิรมย์
          ๒. โรงเรียนเทศบาล ๕  ( วัดประชาภิรมย์ )
          ๓. โรงเรียนอนุบาลศรสมบูรณ์
          ๔. วิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพ
          ๕.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
          ๖. แขวงการทางนราธิวาส
          ๗. สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส
          ๘. ธนาคารกรุงไทย ( สาขาย่อยโรงพยาบาล )
          ๙. สมาคมกู้ภัยนรา ๐๑

แผนที่ชุมชน

ชมชนประชาภรมย

กลับสู่..เมนูชุมชน