Get Adobe Flash player

chumchun 1


ประธานชุมชน
นายเสนีย์ เศะ
โทร.๐๘๔-๗๔๗๗๐๐๑

     ประวัติชุมชน
             แต่เดิมชุมชนบูรณะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกำปงตาโก๊ะ  เมื่อ ๖๐ ปี ที่แล้ว  ชาวบ้านจะเรียกชุมชนบูรณะ ว่ากำปงกาแลแบดา  ซึ่งอยู่ติดแม่น้ำบางนรา มีโรงเรียนยางพาราซึ่งเป็นสินค้าส่งออก  ใช้คมนาคมทางน้ำในการขนส่งสินค้า สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนแลชุมชนใกล้เคียง  ต่อมาปี ๒๕๔๑  ชาวบ้านได้รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นชุมชนย่อยโดยเอาชื่อตรอกมาตั้งเป็นชื่อของชุมชน
อาณาเขตชุมชน
               - ทิศเหนือ                      ติดต่อ แม่น้ำบางนรา  
               - ทิศใต้                          ติดต่อ ชุมชนกูแบบาเดาะ
               - ทิศตะวันออก                ติดต่อ คลองขุดสาธารณประโยชน์ฝั่งซ้าย (ทิศตะวันตก) 
               - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ ถ.จาตุรงค์รัศมี (เริ่มจากสี่แยกโจโจ้)
ประชากร  ๑๔๗  ครัวเรือน  ๕๔๙   คน แยกเป็น
         ชาย    ๒๕๙    คน           หญิง   ๒๙๐   คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑. นายรุสมาดี  บือราเฮง  โต๊ะอีหม่ามมัดราเซาะห์มูเราะห์นูรูลอิสลาม
          ๒. นายแวฮามิ  แวอาลี     โต๊ะอีหม่ามมัดราเซาะห์กาแลแบดา
          ๓. นางสุวิมล  รุ่งอารยะทรัพย์ (เจ๊อ่าย)  ผลิตน้ำบูดูโบราณ (บูดูข้าวยำสำเร็จรูป) ทำมา ๑๐ กว่าปี ขายส่งในท้องตลาดทั่วไป  ชนะการประกวด ได้รางวัลที่ ๒  เมื่อปี ๒๕๓๓
          ๔. นายมะรุสลาฮุดดีน  มูซอ  เลขที่ ๕๐/๔  ตรอกบูรณะ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้เลี้ยงแพะพันธุ์ พร้อมชำแหละ  โทร ๐๘๑-๔๗๙๖๒๔๖
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - ที่ตั้งจวนเจ้าเมืองพระยาภูผาภักดี  หรือรายอตือเฆะ  มีชื่อว่าเต็งกูตือเง๊าะ  (ต่วนเง๊าะ)  ซัมซุดดีน  เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  (คนแรก)
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. โรงงานผลิตน้ำแข็งก้อนสำหรับแช่ปลา
          ๒. มัดราเซาะห์นูรูลมูเราะห์อิสลาม
          ๓. ลานกีฬาชุมชน

แผนที่ชุมชน

ชมชนบรณะ

กลับสู่..เมนูชุมชน