Get Adobe Flash player

chumchun 1

14. บางนาค
ประธานชุมชน
นายวุฒิชัย  นีรนาถภูวดล
โทร.๐๘๑-๘๙๗๔๓๖๙
 

     ประวัติชุมชน
       ชื่อเดิมของชุมชนคือบ้านตากล่ำ เพราะสมัยนั้นมีนายกล่ำ เอกนนท์ พร้อมพรรคพรวกได้เข้ามาอยู่อาศัยและก่อตั้งชุมชนเล็ก ๆ ขึ้น ต่อมาได้ชยายอาณาเขตและมีบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นจึงตั้งชื่อชุมชนว่า “ชุมชนรัตนวณิชย์” ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ขอเปลี่ยนชื่อจากชุมชนรัตนวณิชย์ เป็นชื่อชุมชนบางนาค
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
          - ทิศใต้                         ติดต่อชุมชนวัดประชาภิรมย์
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   
          - ทิศตะวันตก                 ติดต่อห้องสมุดประชาชน
ประชากร  ๖๕๐ ครัวเรือน ๑,๑๖๑  คน แยกเป็น
          ชาย   ๕๔๙  คน           หญิง   ๖๑๒  คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑.  ร.ต.ต. เปลื้อง  แก้วมณี      ผสมยาแผนโบราณแก้ปวดท้อง
          ๒.  นางศิริพร  ทองจินดา        ทำเครื่องขันหมาก 
          ๓.  นายสามารถ  แก้วสงคราม  วางศิลาฤกษ์
กลุ่มองค์กร
          ชมรมรักษ์บางนรา
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          ๑. ตลาดนัดบางนาค
          ๒. ร้านอาหารสวนกล้วย
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๑
          ๒. เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
          ๓. โรงเรียนนราสิกขาลัย
          ๔. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
          ๕.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดนราธิวาส
          ๖. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แผนที่ชุมชน

ชมชนบางนาค

 

กลับสู่..เมนูชุมชน