Get Adobe Flash player

chumchun 1

 

 

 

 

 

นายไพศาล  สุกิจจานนท์
ประธานชุมชน
โทร.๐๘๑-๐๙๓๐๒๕๖

     ประวัติชุมชน
          เริ่มแรกประชากรชาวไทยในมาเลเซียได้มาตั้งรกรากในชุมชนแต่เดิมเรียกว่าชุมชนบ้านปลักปลานอกอพยพเข้ามาจำนวน ๖ ครัวเรือน ซึ่งล้วนแต่เป็นญาติพี่น้องหรือสกุลเดียวกัน ต่อมาได้มีการออกเรือนแต่งงาน และมีการย้ายเข้ามาอยู่เพิ่มเติม จึงทำให้มีการจำนวนประชากรมากขึ้น และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ชุมชน  ณ นคร ประชากรประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น รับราชการ ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ทำสวน แต่ส่วนใหญ่ของชุมชนรับราชการ
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อ.ถ.ประชาภิรมย์ ถนนดำรงวงศ์ ถนนนรสุขอนุสรณ์
          - ทิศใต้                          ติดต่อ.คลองวัชรีบำรุง
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อ..ยะกัง ๒ ณ นคร ซอย ๓, ๒,๑,๕ (ในซอย)
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ.ถ.สุริยะประดิษฐ์/คลองชลประทาน(วัชรีบำรุง)
ประชากร  ๗๖๙  ครัวเรือน  ๑,๖๖๖  คน แยกเป็น
          ชาย  ๘๐๑  คน           หญิง   ๘๖๕  คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑. นายทอง  พรหมภักดี  แพทย์แผนไทย
          ๒. นายเอกรัตน์  สืบสุข   มโนราห์
กลุ่มองค์กร
          ๑. พระยาสาย.เขต ๕ จำนวนสมาชิก.....๗๙ คน
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - ศาลเจ้าแม่กวนอิม
          - บ้านเทิดไท้องค์ราชัน ของนางพุดดี  คงศรี
          - คลองวัชรีบำรุง
          - มโนราห์
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑.  คลองวัชรีบำรุง
          ๒.  สนามเด็กเล่นริมคลองวัชรีบำรุง
          ๓.  ศาลเจ้าแม่กวนอิม
เอกสารเพิ่มเติม
          - คุณชำนาญ ณ นคร อดีต ทนายความ และเป็นนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ลำดับที่ ๑๑ ระหว่าง     วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๑๘ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๒๓ เป็นผู้สร้างถนนสาย ณ นคร และได้ใช้นามสกุลของตนเองตั้งเป็นชุมชน ณ นคร

แผนที่ชุมชน

ชมชน ณ นคร

 

กลับสู่..เมนูชุมชน