Get Adobe Flash player

chumchun 1 


ประธานชุมชน
นายหาญมินทร์ สะมะแอ
โทร. ๐๘๖-๔๙๑๐๘๘๒ 

ประวัติชุมชน
          ในอดีตกาลประมาณ ๑๕๐ ปี ที่ผ่านมา ชาวจีนอพยพตามแม่น้ำบางนรา และมาจับจองพื้นที่เพื่อมาประกอบอาชีพเป็นช่างตีเหล็กอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ช่างตีเหล็กถ้าเรียนภาษามลายูท้องถิ่น นือปอ ส่วนภาษามลายูเรียกว่า “จีนอ” หรือ “นือปอ” พอนานๆเข้าเป็น จือปอ มาจนถึงทุกวันนี้
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ          ติดต่อ ชุมชนกูแบบาเดาะ (เริ่มจากสุสานจีน)    
          - ทิศใต้              ติดต่อ ชุมชนยะกัง ๒              
          - ทิศตะวันออก    ติดต่อ แม่น้ำบางนรา                         
          - ทิศตะวันตก      ติดต่อ ชุมชนบางนาค (บ้านอาจารย์สมนึก พ่อบ้าน)ถนนคชรัตน์
ประชากร   ๓๒๖  ครัวเรือน   ๑,๔๓๑ คน แยกเป็น
          ชาย   ๖๘๘  คน    หญิง   ๗๔๓  คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑. โต๊ะอีหม่าม นายอับดุลฮาเล็ม อาแว ที่อยู่ ๘๖/๕ ถ.แสงจันทร์
กลุ่มองค์กร
          ๑. กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนจือปอ (ประธานกลุ่มน.ส.ยามีล๊ะเจ๊ะซู) ที่อยู่ ๓๕/๓ ถ.แสงจันทร์ โทร.๐๘๙-๔๖๔๔๗๔๑
          ๒. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชน (ประธานกลุ่ม นายมะยาโก๊ะ ยามา) โทร.๐๘๑-๖๗๙๗๐๔๔
          ๓. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนจือปอ(ประธานกลุ่ม นายหาญมินทร์ สะมะแอ) โทร.๐๘๕-๐๗๗๗๖๔๘
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          ๑. โรงเรียนเทศบาล ๔
          ๒. เขื่อนญี่ปุ่น (เขื่อนอาบายาชิ)
          ๓. โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. โรงเรียนเทศบาล ๔
          ๒. โรงเรียนตาดีกา (ร.ร.เทศบาล๔)
          ๓. โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม
          ๔. มัสยิดกำปงตาโก๊ะ
          ๕. มัดราเซาะห์จือปอ (โรงยางเก่า)
          ๖. สุสานจีน

แผนที่ชุมชน

ชมชนจอปอ

 

กลับสู่..เมนูชุมชน