Get Adobe Flash player

chumchun 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานชุมชน
นายเปาซี  เต๊ะ
โทร. ๐๘๓-๑๖๘๔๙๙๓

     ประวัติชุมชน
          เดิมชุมชนกำปงตาโก๊ะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ กำปง แปลว่าหมู่บ้าน ตาโก๊ะ แปลว่าความกลัว  ซึ่งเล่ากันว่ามาจากความน่ากลัวของเจ้าพระยาเมืองระแงะ ซึ่งเป็นคนเจ้าระเบียบและเคร่งครัดในการปกครอง และคนกลุ่มแรกที่เริ่มเข้ามาก่อตั้งหมู่บ้านคือ ข้าราชบริวารของเจ้าพระยาเมืองระแงะที่ตามมาคอยรับใช้ในวังเจ้าพระยา
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อเขื่อนท่าพระยาสาย            
          - ทิศใต้                          ติดต่อชุมชนกูแบบาเดาะ                          
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อชุมชนบูรณะ                                  
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อชุมชนบางนาค
ประชากร  ๒๓๐   ครัวเรือน   ๑,๐๖๓  คน แยกเป็น

                   ชาย   ๕๐๒  คน           หญิง  ๕๖๑  คน
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
                    นางแอเสาะ  อามะ  หมดจับเส้น ดูแลผู้หญิงหลังคลอด  เลขที่ ๘/๕  ซ.รัญตะเสวี ต.บางนาค
          กลุ่มองค์กร

สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          ๑. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนราธิวาส
          ๒. บาราเซาะห์โต๊ะกูแว
          ๓. บาราเซาะห์อาตะบาโง
          ๔. สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส
          ๕. ร้านกล้วยทอดต้นไผ่
          ๖. ร้านโจโจ้
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนราธิวาส
          ๒. บาราเซาะห์โต๊ะกูเว
          ๓. บาราเซาะห์อาตะบาโง

แผนที่ชุมชน

ชมชนกำปงตาโกะ

 

กลับสู่..เมนูชุมชน