Get Adobe Flash player

  chumchun 1

ตรอกชาง Fotor 

ประธานชุมชน
นายอาซัน เจ๊ะอูเซ็ง
โทร.๐๙๓-๕๙๔๙๖๔๖

 

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
          นายราชี                     อาแว                       ตำแหน่ง  รองประธาน
          นายสมศักดิ์             ดอเลาะ                    ตำแหน่ง  เลขานุการ
          นายดุษฎี                   เจ๊ะสือแม                ตำแหน่ง  เหรัญญิก
          นายแวอิสมาแอ       บินแวอูมา               ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
          นางนีรนุช                นิมิตไมตรีกุล          ตำแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          นางสาวอามีนะ       อารง                       ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
          นางสาวเจ๊ะรอมือละห์    เจะโซะ            ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
          นางสาวมารีย๊ะ        เจ๊ะอาลี                   ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

ประวัติ
          ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์ เมื่อสมัยก่อนบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่ม เป็นป่าพรุมีน้ำขังตลอดฤดูกาลและมีตันไม้ใบหญ้าอุดมสมบูรณ์ บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีพวกช้างเร่รอน และจะผ่านเข้า-ออก เป็นประจำเพื่อไปชะล้างความสะอาดและกินพวกต้นไม่ใบหญ้าในบริเวณดังกล่าว ปัจจุบันได้มีการตั้งชื่อซอยนี้ว่าตรอกช้าง และได้มีการตั้งชื่อเป็น ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์ ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส ลงวันที่ ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๒ ได้มีการจัดตั้งชุมชน ตรอกช้างสมานฉันท์ มาจนถึงทุกวันนี้
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือติดต่อชุมชนตลาดเก่า (บริเวณร้านอังม้อถึงสี่แยกเยาวราช)
          - ทิศใต้  ติดต่อศาลากลางหลังเก่า(บริเวณสี่แยะพระยาสายถึงสี่แยกอมสิน)
          - ทิศตะวันออกติดต่อรินแม่น้ำบางนรา   
          - ทิศตะวันตกติดต่อชุมชนเมาะสือแม(บริเวณสี่แยกเยาวราชถึงสี่แยกออมสิน)
ประชากร  ๑๑๘ ครัวเรือน    ๔๗๔  คน แยกเป็น
          ชาย  ๒๒๖   คน  หญิง  ๒๔๘  คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          นาย ยา   ดือราซอ     นวดแผนโบราณ
          นาง แวเนาะเจะดาโอะนวดแผนโบราณ
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - ตลาดนัดโตรุ่ง(ตลาดเช้า)
          - สุสานพระยาระแงะ หรือ พระยาภูผาภักดี ฝั่งอยู่ที่มัสยิดยุมอียะห์ (มัสยิดรายอ) เป็นมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส เดิมเป็นที่ดินของพระยาระแงะ โดยท่านได้อุทิศที่ดินดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างมัสยิด เพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจของพี่น้องมุสลิม
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. ห.จ.ก.สุรินทร์
          ๒. มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส
          ๓. มูลนิธิฯ
          ๔. ธนาคารกรุงไทย ,ธ.กรุงเทพ,ธ.กสิกรไทย ,ธ.กรุงศรีอยุธยา ,ธ.ไทยพาณิชย์ ,ธ.ธนาชาติ ,ธ.กรุงไทยอิสลาม
          ๕. ห.จ.ก.พิธานฯ
          ๖. อพาทเมนบลูแมนชัน
          ๗. โรงแรมแปซิฟิก   โรงแรมนราธิวาส
          ๘. ตลาดนัด(ตลาดเช้า)
          ๙. โรงรับจำนำ
          ๑๐. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส
          ๑๑. โรงเรียนราษฎรวิทยา

แผนที่ชุมชน

ชมชนตรอกชาง

 

ชุมชนในเขตเทศบาล