Get Adobe Flash player

chumchun 1

 อดลตานนท Fotor

ประธานชุมชน
นายกิตติ ศิริไพรวัน
โทร.๐๘๓-๖๕๓๔๘๐๗

 

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
          นายปัญญา                แสนศรี                    ตำแหน่ง  รองประธาน
          นายสมมาศ              ประทุมวัลย์              ตำแหน่ง  เลขานุการ
          นางดวงกมล            สะวะรัตน์                 ตำแหน่ง  เหรัญญิก
          นายจรวย                  จิตรปฏิการ              ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
          พ.ต.ชัยสงค์              แสงสี                       ตำแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          นายทรัพย์ภวัฏ         สายมาน                   ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
          ร.ต.ต.ประยูร           ชินพงศ์                    ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
          นางสาวอำไพ          ล่องวิลัย                   ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

คำชวัญชุมชน  :   ประสานสามัคคี  สร้างสรรค์ประโยชน์สุข
ประวัติ
          ชุมชน
อดุลตานนท์ก่อนปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ บริเวณชุมชนอดุลตานนท์ปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าละเมาะ ยังมีคนอาศัยอยู่น้อย ประมาณ พุทธศักราช ๒๕๒๖ – ๒๕๒๙ ในสมัยนั้นนายศิริ อับดุลเลาะเป็นนายกเทศมนตรี มีนายอดุลย์ จินตานนท์ ได้อุทิศที่ดินสำหรับตัดเป็นถนนตั้งชื่อซอย อดุลตานนท์ – ๕ จนภายหลังได้เพิ่ม ๒ ถนน (ทางคนเดิน) ที่มีอยู่ก่อน เป็ยซอยอดุลตานนท์ ๖และ ๗ ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนย่อย วัดบางนรา โดยมีพื้นที่ครอบคลุมซอยอดุลตานนท์ ทั้งหมด เข้าด้วยกัน แต่เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ ชุมชนอดุลตานนท์ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๔๓๙ ได้มีการจัดตั้งชุมชน อดุลตานนท์ มาจนถึงทุกวันนี้
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือติดต่ออบตโคกเคียน (กลุ่มรักษ์สามัคคี)
          - ทิศใต้  ติดต่อชุมชนบางนาค(ถนนสุริยะประดิษฐ์)
          - ทิศตะวันออกติดต่อชุมชนวัดบางนรา(ถนนเลี่ยงเมือง)      
          - ทิศตะวันตกติดต่อชุมชนละม้ายอุทิศ(ถนนละม้ายอุทิศ)
ประชากร  ๓๐๓   ครัวเรือน   ๘๗๐   คน แยกเป็น

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(ก.ศ.น.) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
              - โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า

แผนที่ชุมชน

ชมชนอดลตานนท

 

กลับสู่..เมนูชุมชน