Get Adobe Flash player

chumchun 1

 

 

 

 

 

นางสุกัลญา รุ่งเรือง

ประธานชุมชน
โทร. ๐๘๐-๗๐๘๑๒๖๙

ประวัติชุมชน

          ชุมชนวัดบางนรา เป็นชุมชนที่มีสมาชิกอยู่กันกระจัดกระจายเขตบริเวณกินเนื้อที่กว้าง เริ่มตั้งแต่ถนนตรีรัตน์ ไปจนถึงบริเวณถนนอดุลตานนท์ทั้งหมด เดิมเป็นสวนยาง สวนมะพร้าว และป่าพรุเป็นที่ลุ่มมีน้ำขัง  เริ่มจัดตั้งชุมชนมาได้ประมาณ ๑๐ ปี โดยจัดตั้งชื่อชุมชนตามชื่อวัด บุคคลกลุ่มแรกที่เข้ามาก่อตั้งชุมชนได้แก่ อาจารย์เลิศลักษณ์ สุกแก้ว อาจารย์ดำรง ทองคุปต์ และนายทวี เจริญสุข โดยมีผู้นำชุมชนคนแรก คือ        นายหิรัญ จันทพงษ์ เป็นผู้นำชุมชนอยู่สองปี จึงเปลี่ยนมาเป็นนายทวี เจริญสุข และนายชุม เกิดกูล ตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้นำชุมชนคราวละ ๒ ปี ต่อมาได้มีการจัดตั้งชุมชนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๒ โดยขึ้นกับเทศบาลเมืองนราธิวาสและเรียกชุมชนวัดบางนรา เป็นต้นมา
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ          ติดต่อ ชุมชนเมาะสือแม
          - ทิศใต้              ติดต่อ ถนนสุริยประดิษฐ์         
          - ทิศตะวันออก    ติดต่อ ถนนพิชิตบำรุง                             
          - ทิศตะวันตก      ติดต่อ ถนนเลี่ยงเมือง (ถนนตัดใหม่)
ประชากร   ๔๐๔  ครัวเรือน  ๑,๑๔๗  คน  แยกเป็น
         ชาย  ๗๒๖  คน   หญิง  ๔๒๑ คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          - ผู้นำศาสนา,พิธีกรทางสงฆ์  (นายสุวรรณ พงษ์สกุล)  ที่อยู่  ๒๑  ซ. สุขเกษม ๑   โทร.๐๗๓-๕๑๔๗๙๔
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          ๑. วัดบางนรา
          ๒. บัวรวมใหญ่
          ๓. เขามงคลพิพิธ
          ๔. ศาลเจ้าโก้วเล้งจี่นราธิวาส
          ๕. พระพิฆเณศร์
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. วัดบางนรา
          ๒. โรงเรียนเมืองนราธิวาส
          ๓. โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
          ๔. ที่ทำการชุมชน
          ๕. หอกระจายข่าว
          ๖. เขามงคลพิพิธ
          ๗. ศาลเจ้าโก้วเล้งจี่นราธิวาส
          ๘. พระพิฆเณศร์
          ๙. สุสานจีน
          ๑๐. ฌาปนสถาน เทศบาลเมืองนราธิวาส
          ๑๑. องค์การโทรศัพท์
          ๑๒. ที่ทำการไปรษณีย์
          ๑๓. สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส
          ๑๔. ศาลเยาวชนและครอบครัวนราธิวาส
          ๑๕. หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส(นปภ.)
          ๑๖. ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส
          ๑๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๑๕
          ๑๘. สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส
          ๑๙. ปั้มน้ำมันเชลล์
          ๒๐. จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
          ๒๑. หน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงนราธิวาส

แผนที่ชุมชน

ชมชนวดบางนรา

 

กลับสู่..เมนูชุมชน