Get Adobe Flash player

chumchun 1

ละมายอทศประธานชุมชน
นายสมโชติ  เสาร์ศรีอ่อน
โทร.๐๘๑-๔๗๙๖๙๐๓

 

 

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
          นายสุพจน์                เลอธนกุล                 ตำแหน่ง  รองประธาน
          นางอาภรณ์              วันแก้ว                      ตำแหน่ง  เลขานุการ
          นางจิระภรณ์            ศรีวัชรานนท์            ตำแหน่ง  เหรัญญิก
          นายศิริ                       พันธ์สีนุ้ย                ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนาธรรม
          นางฉลวย                 ไชยรักษ์                    ตำแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          นางทิมาพร              ปักษิณศิริ                  ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
          นางจารุภัทร             หน่อจันทร์               ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
          นางหวานใจ            เลอธนกุล                 ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

วิสัยทัศน์  :  กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน   สร้างมิตรมวลชน    ละม้ายอุทิศ
ประวัติชุมชน
          ชุมชนละม้ายอุทิศ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐  หรือ เมื่อ   ๙๖  ปีที่แล้ว  โดยมีประชากรกลุ่มที่มาตั้งหมู่บ้านกลุ่มแรก คือพวกอพยพมาจากอำเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี ซึ่งนายละม้าย  หิรัญ และนางนิ่ม   หิรัญ  ได้มาตั้งถิ่นฐาน ณ ชุมชนละม้ายอุทิศ โดยมารับราชการเป็นสรรพสามิต จังหวัดนราธิวาสและได้มาซื้อที่ดินของชุมชนละม้ายอุทิศ ซึ่งเดิมเป็นสวนยางพารา และต่อมานายละม้ายได้บริจาค (อุทิศ)ที่ดินบางส่วนให้ เพื่อสร้างเป็นถนนสาธารณะ จึงเป็นที่มาของถนนละม้ายอุทิศ และในปัจจุบันจึงนำมาเป็นชื่อของชุมชนละม้ายอุทิศ
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ          ติดต่อ    อบต.โคกเคียน(สุดเขตเทศบาลถึงรอยต่อของ อบต.โคกเคียนติดกับร้านเหรียญทองคาราโอเกะ)
          - ทิศใต้              ติดต่อ    ถนนสุริยะประดิษฐ์                
          - ทิศตะวันออก    ติดต่อ    ชุมชนอดุลตานนท์ (จากซอยถนนละม้ายอุทิศ จนสุด ติดกับริ้วเทศบาล )             
          - ทิศตะวันตก      ติดต่อ    ชุมชนร่วมอุทิศ (จากซอยถนนละม้ายอุทิศ จนสุด ร้านจิบเฮง )

 

จำนวนประชากร 410 คน ครัวเรือน 228 ครัวเรือน

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
               -ไม่มี

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
               -กลุ่มทำสมุนไพร(ดอกอัญชัญ,ดอกดาหลา),กลุ่มทำลูกประคบ,กลุ่มทำเพาะเห็ด,
               -ขนมครกโบราณ

สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          เสียงตามสายของชุมชน

แผนที่ชุมชน

ชมชนละมายอทศ

 

กลับสู่..เมนูชุมชน