Get Adobe Flash player

chumchun 1

27. ละมายอทศประธานชุมชน
นายสมโชติ  เสาร์ศรีอ่อน
โทร.๐๘๑-๔๗๙๖๙๐๓

 

วิสัยทัศน์  :  กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน   สร้างมิตรมวลชน    ละม้ายอุทิศ
ประวัติชุมชน
          ชุมชนละม้ายอุทิศ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐  หรือ เมื่อ   ๙๖  ปีที่แล้ว  โดยมีประชากรกลุ่มที่มาตั้งหมู่บ้านกลุ่มแรก คือพวกอพยพมาจากอำเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี ซึ่งนายละม้าย  หิรัญ และนางนิ่ม   หิรัญ  ได้มาตั้งถิ่นฐาน ณ ชุมชนละม้ายอุทิศ โดยมารับราชการเป็นสรรพสามิต จังหวัดนราธิวาสและได้มาซื้อที่ดินของชุมชนละม้ายอุทิศ ซึ่งเดิมเป็นสวนยางพารา และต่อมานายละม้ายได้บริจาค (อุทิศ)ที่ดินบางส่วนให้ เพื่อสร้างเป็นถนนสาธารณะ จึงเป็นที่มาของถนนละม้ายอุทิศ และในปัจจุบันจึงนำมาเป็นชื่อของชุมชนละม้ายอุทิศ
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ          ติดต่อ    อบต.โคกเคียน(สุดเขตเทศบาลถึงรอยต่อของ อบต.โคกเคียนติดกับร้านเหรียญทองคาราโอเกะ)
          - ทิศใต้              ติดต่อ    ถนนสุริยะประดิษฐ์                
          - ทิศตะวันออก    ติดต่อ    ชุมชนอดุลตานนท์ (จากซอยถนนละม้ายอุทิศ จนสุด ติดกับริ้วเทศบาล )             
          - ทิศตะวันตก      ติดต่อ    ชุมชนร่วมอุทิศ (จากซอยถนนละม้ายอุทิศ จนสุด ร้านจิบเฮง )
ประชากร ๒๒๘     ครัวเรือน     ๕๑๐     คน แยกเป็น

          ชาย      ๒๔๕      คน           หญิง       ๒๖๕      คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑. นางทิมาพร   ปักษิณศิริ         ๔๗  ถ.ละม้ายอุทิศ          เป็นหมอนวดทั่วไป
          ๒. นางสง่า   จันทร์ชา              ๕๖  ถ.ละม้ายอุทิศ          เป็นหมอนวดพื้นบ้าน
กลุ่มองค์กร
          ๑. พระพุทธศาสนา  จำนวนสมาชิก  ๓๐  คน  ที่ตั้งบ้านเลขที่  ๔๗   ถ.ละม้ายอุทิศ
          ๒. กองทุนหมู่บ้าน ชุมชนละม้ายอุทิศ  ซึ่งได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยในการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๕๓  จะมีกรรมการจำนวน  ๙  คน  และ สมาชิกจำนวน  ๘๓  คน
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          เสียงตามสายของชุมชน

แผนที่ชุมชน

ชมชนละมายอทศ

 

กลับสู่..เมนูชุมชน