Get Adobe Flash player

chumchun 1

รวมอทศ Fotor
ประธานชุมชน
นายวศิน ยิ้มยก
โทร. ๐๘๑-๖๙๘๖๖๘๕  

 

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
          นายภาคภูมิ              สาครินทร์                 ตำแหน่ง  รองประธาน
          นางสาวปาจรีย์        โคตรบัญชา               ตำแหน่ง  เลขานุการ
          นายวัชรพงศ์           สุวรรณนิตย์              ตำแหน่ง  เหรัญญิก
          นายสามารถ             สังขมณี                   ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
          นางสาวอรอมล      อินทรสุวรรณ            ตำแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          นายใจสมาน            แสงสุข                     ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
          นายอิมรอน             จารงค์                       ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
          นางสาวเบญจา         กัลยาศิริ                   ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

ประวัติความเป็นมาของชุมชน
          ชุมชนร่วมอุทิศ ได้เกิดขึ้นจากอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งเดิมชาวซอยร่วมอุทิศ   ส่วนใหญ่มีที่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีอาชีพรับราชการ หลังจากว่างจากงานอาชีพประจำวันก็จัดตั้งกลุ่มสนทนาสังสรรค์กันตามประสาเพื่อนบ้าน เมื่อถึงเทศกาลได้จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย ๆ เช่น งานวันปีใหม่  งานสงกรานต์  หรือฉลองวันเกิด จะรวมตัวกันจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ภายในซอย  โดยนายสานิตย์  บุญเรืองขาว  อดีตสมุห์บัญชีอำเภอ    นายวิทยา  โพนะมะ  อดีตเกษตรอำเภอ  นายฉลาด  รัตนวงศ์   อดีตปลัดอำเภอ   อาจารย์ประดิษฐ์    เดชบุญ   นายไพบูลย์  ตันพลีรัตน์  ฯลฯ  และคนอื่น ๆ อีกหลายท่าน  ได้จัดอาหารมาร่วมเลี้ยงฉลองกันภายในกลุ่ม  ตามโอกาส  เช่น  กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ งานต้อนรับปีใหม่และส่งท้ายปีเก่า  และได้รวมวันเด็กแห่งชาติเข้าด้วยกัน เป็นประเพณีเรื่อยมา และขยายวงกว้างจนกระทั่งเป็นประเพณีของชาวซอย และได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนจัดงานตามละแวกบ้านสมาชิกทุกปี ต่อมาได้มีการคัดเลือก   นายศิริ   จิตตนะ  เป็นประธานซอยฯ คนแรก  และชาวซอยร่วมอุทิศทุกครัวเรือนเป็นกรรมการ  พร้อมด้วยชาวซอยข้างเคียงที่มาร่วมในกิจกรรม และนายศิริฯ ประธานซอยได้อนุเคราะห์ที่ดินให้ตั้งศาลาชุมชนชั่วคราว เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนเรื่อยมา ต่อมานายศิริ  จิตตนะ ได้ย้ายที่อยู่ จึงได้คัดเลือกประธานใหม่ คือนายเสรี   อินทรสุวรรณ  เป็นประธานชุมชนแทน พร้อมคณะกรรมการชุมชน  ต่อมานายเสรีฯ ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส   จึงคัดเลือกประธานชุมชนขึ้นมาใหม่พร้อมคณะกรรมการรวม  ๙ คน โดยนายไพบูลย์  ตันพลีรัตน์  เป็นประธานชุมชน
          ปี พ.ศ.๒๕๔๑  ผู้สมัครเป็นนักการเมืองท้องถิ่น และทางเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชาวซอย พร้อมให้การสนับสนุนเงิน สิ่งของและของขวัญสมทบทำบุญในแต่ละกิจกรรม ต่อมาทางกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส เห็นความสำคัญชาวซอยในแต่ละชุมชน จึงได้จัดสรรงบประมาณให้การสนับสนุนแต่ละชุมชนที่มีอยู่ เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและทางเทศบาลฯ ได้จัดและแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ตามฝ่ายต่าง ๆ รวม ๒๖ คน ขึ้นเป็นทางการ เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนประสานกับเทศบาล โดยไม่รับค่าตอบแทน (วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ โดยนายไพบูลย์  ตันพลีรัตน์)
          ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ย้ายศาลาชุมชนใหม่ โดยได้รับการอนุเคราะห์ที่ดินจากคุณเจนพงษ์  สุวรรณนิตย์  ซึ่งเป็นเหรัญญิกชุมชน ให้ใช้ที่ดินส่วนตัวไปชั่วคราว เพื่อสร้างโรงเรือนที่ทำการชุมชน โดย   ใช้งบประมาณ SML  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ ใช้เป็นที่ประสานงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ชุมชนร่วมอุทิศ  ได้ก่อตั้งขึ้นประมาณ ๒๗ ปี  ซึ่งในขณะนั้นพี่น้องในชุมชนได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่าง ๆ จนเป็นที่กล่าวขานไปทั่ว  ต่อมานายกเทศมนตรีวีระ  จันสถิรพานิช  ได้ดำริอยากให้ตั้งเป็นชุมชนอย่างเป็นทางการ เพื่อจะได้ช่วยทางราชการในการประสานงานกับชาวบ้านกับเทศบาลได้สะดวก และได้จัดตั้งเป็นชุมชนร่วมอุทิศขึ้นเป็นชุมชนแรกของเทศบาลเมืองนราธิวาส พ.ศ.๒๕๔๙ ได้เลือกประธานชุมชนคนใหม่  โดยนายประดิษฐ์   เดชบุญ   ได้เป็นประธานชุมชน  จนกระทั่งถึงปี  พ.ศ. ๒๕๕๑หมดวาระ และนายประดิษฐ์    ได้ลาออกเนื่องจากมีภาระงานที่ทำงานอยู่เดิมมากทางชุมชนจึงได้เลือกนายไพบูลย์  ตันพลีรัตน์  เป็นประชาชนชุมชนอีกวาระหนึ่ง จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
คำขวัญ  ชุมชนร่วมอุทิศ  
          ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา  เพื่อชาวประชาร่วมอุทิศ
วิสัยทัศน์ (Vision)
          ความเห็นชุมชนมีลักษณะอย่างไรในอนาคต
อาณาเขตชุมชน
          ทิศเหนือ             จรด      ถนนละม้ายอุทิศ (เริ่มตั้งแต่ร้านจิบเฮง)
          ทิศใต้                  จรด      ถนนชาญอุทิศ
          ทิศตะวันออก     จรด      ถนนสุริยะประดิษฐ์
          ทิศตะวันตก        จรด      ตำบลโคกเคียน

 

จำนวนประชากร 312 คน ครัวเรือน 161 ครัวเรือน

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - เป็นชุมชนแรก และประธานกรรมการเข้มแข็ง เป็นแรงผลักดันให้จัดทำโครงการต้นแบบให้กับชุมชน อื่นเช่น  นวด   หน้าบ้านน่ามอง  -ประชากรในชุมชนมีการศึกษาสูงและรวมกลุ่มกันได้ดี -ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ 4.พื้นที่ชุมชนไม่กระจัดกระจาย มีความเป็นระเบียบ

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
          -  เลี้ยงไก่ไข่,กลุ่มทำลูกประคบ

สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. ที่ทำการชุมชน
          ๒. หอกระจายข่าว
           ๓.สนามกีฬา

แผนที่ชุมชน

ชมชนรวมอทศ

กลับสู่..เมนูชุมชน