Get Adobe Flash player

chumchun 1


ประธานชุมชน
นายวศิน ยิ้มยก
โทร.  

ประวัติความเป็นมาของชุมชน
          ชุมชนร่วมอุทิศ ได้เกิดขึ้นจากอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งเดิมชาวซอยร่วมอุทิศ   ส่วนใหญ่มีที่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีอาชีพรับราชการ หลังจากว่างจากงานอาชีพประจำวันก็จัดตั้งกลุ่มสนทนาสังสรรค์กันตามประสาเพื่อนบ้าน เมื่อถึงเทศกาลได้จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย ๆ เช่น งานวันปีใหม่  งานสงกรานต์  หรือฉลองวันเกิด จะรวมตัวกันจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ภายในซอย  โดยนายสานิตย์  บุญเรืองขาว  อดีตสมุห์บัญชีอำเภอ    นายวิทยา  โพนะมะ  อดีตเกษตรอำเภอ  นายฉลาด  รัตนวงศ์   อดีตปลัดอำเภอ   อาจารย์ประดิษฐ์    เดชบุญ   นายไพบูลย์  ตันพลีรัตน์  ฯลฯ  และคนอื่น ๆ อีกหลายท่าน  ได้จัดอาหารมาร่วมเลี้ยงฉลองกันภายในกลุ่ม  ตามโอกาส  เช่น  กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ งานต้อนรับปีใหม่และส่งท้ายปีเก่า  และได้รวมวันเด็กแห่งชาติเข้าด้วยกัน เป็นประเพณีเรื่อยมา และขยายวงกว้างจนกระทั่งเป็นประเพณีของชาวซอย และได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนจัดงานตามละแวกบ้านสมาชิกทุกปี ต่อมาได้มีการคัดเลือก   นายศิริ   จิตตนะ  เป็นประธานซอยฯ คนแรก  และชาวซอยร่วมอุทิศทุกครัวเรือนเป็นกรรมการ  พร้อมด้วยชาวซอยข้างเคียงที่มาร่วมในกิจกรรม และนายศิริฯ ประธานซอยได้อนุเคราะห์ที่ดินให้ตั้งศาลาชุมชนชั่วคราว เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนเรื่อยมา ต่อมานายศิริ  จิตตนะ ได้ย้ายที่อยู่ จึงได้คัดเลือกประธานใหม่ คือนายเสรี   อินทรสุวรรณ  เป็นประธานชุมชนแทน พร้อมคณะกรรมการชุมชน  ต่อมานายเสรีฯ ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส   จึงคัดเลือกประธานชุมชนขึ้นมาใหม่พร้อมคณะกรรมการรวม  ๙ คน โดยนายไพบูลย์  ตันพลีรัตน์  เป็นประธานชุมชน
          ปี พ.ศ.๒๕๔๑  ผู้สมัครเป็นนักการเมืองท้องถิ่น และทางเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชาวซอย พร้อมให้การสนับสนุนเงิน สิ่งของและของขวัญสมทบทำบุญในแต่ละกิจกรรม ต่อมาทางกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส เห็นความสำคัญชาวซอยในแต่ละชุมชน จึงได้จัดสรรงบประมาณให้การสนับสนุนแต่ละชุมชนที่มีอยู่ เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและทางเทศบาลฯ ได้จัดและแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ตามฝ่ายต่าง ๆ รวม ๒๖ คน ขึ้นเป็นทางการ เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนประสานกับเทศบาล โดยไม่รับค่าตอบแทน (วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ โดยนายไพบูลย์  ตันพลีรัตน์)
          ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ย้ายศาลาชุมชนใหม่ โดยได้รับการอนุเคราะห์ที่ดินจากคุณเจนพงษ์  สุวรรณนิตย์  ซึ่งเป็นเหรัญญิกชุมชน ให้ใช้ที่ดินส่วนตัวไปชั่วคราว เพื่อสร้างโรงเรือนที่ทำการชุมชน โดย   ใช้งบประมาณ SML  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ ใช้เป็นที่ประสานงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ชุมชนร่วมอุทิศ  ได้ก่อตั้งขึ้นประมาณ ๒๗ ปี  ซึ่งในขณะนั้นพี่น้องในชุมชนได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่าง ๆ จนเป็นที่กล่าวขานไปทั่ว  ต่อมานายกเทศมนตรีวีระ  จันสถิรพานิช  ได้ดำริอยากให้ตั้งเป็นชุมชนอย่างเป็นทางการ เพื่อจะได้ช่วยทางราชการในการประสานงานกับชาวบ้านกับเทศบาลได้สะดวก และได้จัดตั้งเป็นชุมชนร่วมอุทิศขึ้นเป็นชุมชนแรกของเทศบาลเมืองนราธิวาส พ.ศ.๒๕๔๙ ได้เลือกประธานชุมชนคนใหม่  โดยนายประดิษฐ์   เดชบุญ   ได้เป็นประธานชุมชน  จนกระทั่งถึงปี  พ.ศ. ๒๕๕๑หมดวาระ และนายประดิษฐ์    ได้ลาออกเนื่องจากมีภาระงานที่ทำงานอยู่เดิมมากทางชุมชนจึงได้เลือกนายไพบูลย์  ตันพลีรัตน์  เป็นประชาชนชุมชนอีกวาระหนึ่ง จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
คำขวัญ  ชุมชนร่วมอุทิศ  
          ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา  เพื่อชาวประชาร่วมอุทิศ
วิสัยทัศน์ (Vision)
          ความเห็นชุมชนมีลักษณะอย่างไรในอนาคต
อาณาเขตชุมชน
          ทิศเหนือ             จรด      ถนนละม้ายอุทิศ (เริ่มตั้งแต่ร้านจิบเฮง)
          ทิศใต้                  จรด      ถนนชาญอุทิศ
          ทิศตะวันออก     จรด      ถนนสุริยะประดิษฐ์
          ทิศตะวันตก        จรด      ตำบลโคกเคียน
ประชากร  จำนวนครัวเรือน             ๑๑๒      ครัวเรือน
                    ประชากร                        ๒๗๗   คน
                    - ชาย                              ๑๓๐    คน
                    - หญิง                            ๑๔๗    คน

มีพื้นที่  จำนวน   ๑๐๐  ไร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑. นายชาญ      หลีเจริญ   นักประดิษฐ์ของเหลือใช้  เช่น  ฝาตู้เย็น ก็เอามาทำเป็นที่วางของถ้าเป็นกระติกน้ำร้อน ก็เอามาทำเป็นเหยือกน้ำ อยู่บ้านเลขที่ ๒๒/๑ ถ.ร่วมอุทิศ
          ๒. น.ส.มณฑาทิพย์  ลายขาว      นวดแผนไทย      อยู่บ้านเลขที่ ๑๐/๖ ถ.ร่วมอุทิศ
ผู้มีความรู้ด้านฝีมือต่าง ๆ เช่น ช่างไม้  ช่างแกะ  หัตถกรรม/จักรสาน  ทอผ้า
          ๑. นางสุมนรัตน์           เพ็ชรพรหม                  อยู่บ้านเลขที่  ๓  ถนนร่วมอุทิศ
          ๒.นางวันเพ็ญ              นักร้อง                          อยู่บ้านเลขที่  ๕  ถนนร่วมอุทิศ
          ๓. ด.ต.วิเชียร                สอดส่อง                      อยู่บ้านเลขที่  ๓๐ ถนนร่วมอุทิศ
ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร  เช่น  การเพาะปลูก  ขยายพันธ์
              ๑. นายชาญ                  หลีเจริญ                         อยู่บ้านเลขที่ ๒๒/๒ ถนนร่วมอุทิศ
         ๒. นายกมล                  เม่งอำพัน                       อยู่บ้านเลขที่ ๑๓ ถนนร่วมอุทิศ
             ๓. นางรัตนา                 ถิระโชติ                         อยู่บ้านเลขที่ ๒๙/๔ ถนนร่วมอุทิศ
ผู้มีความรู้ด้านถนอมอาหาร
          ๑.นางดรุณี                  บุญลาภาวงศ์สกุล           อยู่บ้านเลขที่  ๒๑  ซอยเสริมสง่า
               นางสุมนรัตน์           เพ็ชรพรหม                    อยู่บ้านเลขที่  ๑๑๙  ซอยเสริมสง่า
          ๓. จ.ส.อ.หญิงช่อทิพย์    สุขสุพันธ์                       อยู่บ้านเลขที่  ๒๐/๙ ถนนร่วมอุทิศ
ผู้มีความรู้ด้านบริหารจัดการกลุ่ม/คน ได้แก่  ผู้นำกลุ่ม
          ๑.นายประดิษฐ์            เดชบุญ
                .นางรัตนา                 ถิระโชติ
          ๓.นายพีรศักดิ์              เพ็ชรพรหม
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านอื่น (ระบุ)
          ๑.นายเชี่ยวชาญ           โชติบัณฑ์           ทนายความ        อยู่บ้านเลขที่  ๓/๑ ถนนร่วมอุทิศ
ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านต่าง ๆ ในชุมชน
          ๑.น.ส.มณฑาทิพย์       ลายขาว             นวดแผนไทย      อยู่บ้านเลขที่  ๑๐/๖ ถนนร่วมอุทิศ
               ๒. นายจรูญ                  จินตเพ็ชร           หมอดู               อยู่บ้านเลขที่  ๑๔ ถนนร่วมอุทิศ
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          ๑.เป็นชุมชนแรก และประธานกรรมการเข้มแข็ง เป็นแรงผลักดันให้จัดทำโครงการต้นแบบให้กับชุมชนอื่นเช่น  นวด   หน้าบ้านน่ามอง   เป็นต้น  แม้จะประสบปัญหาอุปสรรคบ้าง  แต่ผู้นำมีความก้าวไกล ทำให้เป็นต้นแบบให้หลายชุมชนทำตาม
          ๒.ประชากรในชุมชนมีการศึกษาสูงและรวมกลุ่มกันได้ดี
          ๓.ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ
              ๔. พื้นที่ชุมชนไม่กระจัดกระจาย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด  และจัดภูมิทัศน์บ้านได้  และสวยงาม

สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
             ๑. ที่ทำการชุมชน
             ๒. หอกระจายข่าว
        ๓.สนามกีฬา

แผนที่ชุมชน

ชมชนรวมอทศ

กลับสู่..เมนูชุมชน