Get Adobe Flash player

chumchun 1

22. เมาะสอแมประธานชุมชน
นางเจ๊ะอัสนะห์  สาเมาะ
โทร.๐๘๔-๙๙๗๓๐๙๗ 

คำขวัญชุมชน   :   ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี   ช่วยเหลือเกื้อกูล
ประวัติชุมชน
          เมาะสือแม คือ เป็นกำปงๆ หนึ่ง หรือ หมู่บ้านๆ หนึ่งเป็นที่ดินแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายมะ   บิดาของนายสือแม   มารดาชื่อ มือแย   เป็นที่รู้จักกันในหมู่บ้านแห่งนี้  จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า“ มะสือแม ”  หรือในปัจจุบันที่มีชื่อว่า   “ เมาะสือแม ”  ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  ๒๔๘๐
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ          ติดต่อ    ชุมชนพนาสณฑ์ (เริ่ม ศูนย์ยานรา ถึง หัวโค้งโรงเรียนอัตตัรกียะห์ )
          - ทิศใต้              ติดต่อ    ชุมชนวัดบางนรา ( เริ่ม หัวโค้งถนนตรีรัตน์ ถึง ธนาคารออมสิน )                
          - ทิศตะวันออก    ติดต่อ    ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์ ( เริ่ม ศูนย์ยานรา ถึง ธนาคารออมสิน )                  
          - ทิศตะวันตก      ติดต่อ    ชุมชนวัดบางนรา (เริ่ม หัวโค้งอัตตัรกียะห์ ถึง หัวโค้งถนนตรีรัตน์ )
ประชากร   ๒๑๖ ครัวเรือน  ๕๙๐     คน แยกเป็น

            ชาย   ๒๘๑ คน   หญิง  ๓๐๙  คน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑. นายสุวัฒน์     มะ                      ๑   ตรอกเมาะสือแม             ช่างทอง  นาค ฯลฯ 
          ๒. นายอนุพงษ์    รัตตากร              ๑๕/๑  ตรอกเมาะสือแม          ช่างแกะสลักกรงนกแบบต่างๆ
          ๓. นายฮูเซ็นอาเซม  หะยีดอเลาะ    ๑๐/๔  ถ.พนาสณฑ์                  ผู้นำศาสนา (โต๊ะอีหม่าม)
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. โบสถ์คริสจักร์นราธิวาส
          ๒. กูโบร์โต๊ะขุน
          ๓. สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า (มูลนิธิอุมมูลกูรอเพื่อการกุศล)
          ๔. ธนาคารออมสิน

แผนที่ชุมชน

ชมชนเมาะสอแม

กลับสู่..เมนูชุมชน