Get Adobe Flash player

chumchun 1

เมาะสอแม Fotorประธานชุมชน
นางเจ๊ะอัสนะห์  สาเมาะ
โทร.๐๘๔-๙๙๗๓๐๙๗ 

 

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
          นางสาวนรินทรา   สหศรีโรจน์                 ตำแหน่ง  รองประธาน
          นางวดี                       ทิพย์กระแสสินธุ์     ตำแหน่ง  เลขานุการ
          นางซำสียะห์            จินดาวิจิตร์                ตำแหน่ง  เหรัญญิก
          นายอายิ                     สาและ                      ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
          นางสาวปะอีซ๊ะ       เจ๊ะยอ                         ตำแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          นายรอแม                 ดอเลาะ                      ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
          นางสาวปัญญา         ทองเหลือง                 ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
          นายศักดิ์ชัย              จักษุญาณ                   ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

คำขวัญชุมชน   :   ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี   ช่วยเหลือเกื้อกูล
ประวัติชุมชน
          เมาะสือแม คือ เป็นกำปงๆ หนึ่ง หรือ หมู่บ้านๆ หนึ่งเป็นที่ดินแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายมะ   บิดาของนายสือแม   มารดาชื่อ มือแย   เป็นที่รู้จักกันในหมู่บ้านแห่งนี้  จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า“ มะสือแม ”  หรือในปัจจุบันที่มีชื่อว่า   “ เมาะสือแม ”  ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  ๒๔๘๐
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ          ติดต่อ    ชุมชนพนาสณฑ์ (เริ่ม ศูนย์ยานรา ถึง หัวโค้งโรงเรียนอัตตัรกียะห์ )
          - ทิศใต้              ติดต่อ    ชุมชนวัดบางนรา ( เริ่ม หัวโค้งถนนตรีรัตน์ ถึง ธนาคารออมสิน )                
          - ทิศตะวันออก    ติดต่อ    ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์ ( เริ่ม ศูนย์ยานรา ถึง ธนาคารออมสิน )                  
          - ทิศตะวันตก      ติดต่อ    ชุมชนวัดบางนรา (เริ่ม หัวโค้งอัตตัรกียะห์ ถึง หัวโค้งถนนตรีรัตน์ )
ประชากร   ๒๑๖ ครัวเรือน  ๕๙๐     คน แยกเป็น

            ชาย   ๒๘๑ คน   หญิง  ๓๐๙  คน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑. นายสุวัฒน์     มะ                      ๑   ตรอกเมาะสือแม             ช่างทอง  นาค ฯลฯ 
          ๒. นายอนุพงษ์    รัตตากร              ๑๕/๑  ตรอกเมาะสือแม          ช่างแกะสลักกรงนกแบบต่างๆ
          ๓. นายฮูเซ็นอาเซม  หะยีดอเลาะ    ๑๐/๔  ถ.พนาสณฑ์                  ผู้นำศาสนา (โต๊ะอีหม่าม)
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. โบสถ์คริสจักร์นราธิวาส
          ๒. กูโบร์โต๊ะขุน
          ๓. สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า (มูลนิธิอุมมูลกูรอเพื่อการกุศล)
          ๔. ธนาคารออมสิน

แผนที่ชุมชน

ชมชนเมาะสอแม

กลับสู่..เมนูชุมชน