Get Adobe Flash player

chumchun 1

 

ประธานชุมชน
นางอาดีลา ผดุง
โทร. ๐๘๗-๒๙๘๙๕๘๘

 

ประวัติชุมชน
          ชุมชนพนาสณฑ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของแกนนำชุมชน โดยนายอนันต์  เจะเซ็ง  เป็นแกนนำในการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดตั้งชุมชนใหม่ แยกจากชุมชนบือตง ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ ทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้ชาวบ้านในชุมชนไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรและสิทธิ์ต่างๆที่ชุมชนควรได้รับ ทำให้เสียโอกาส ซึ่งมติที่ประชุม  เวทีประชาคมตกลงจัดตั้งชุมชนใหม่ ชื่อ “ ชุมชนพนาสณฑ์” ตามชื่อถนนสายหลักของชุมชนและได้ทำการเลือกประธานชุมชน ซึ่งประธานคนแรกที่ได้เลือก คือ นายอนันต์ เจะเซ็ง (ปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๕) และมีการเปลี่ยนแปลงประธานคนที่ ๒ คือ นายอุดม เจะอาลี (ปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๕) ซึ่งปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง คือ นายธนากร อาแว
คำขวัญ  สร้างความสามัคคี  พัฒนาชุมชน และสร้างนิสัย
เขตชุมชนอาณาเขต
          - ทิศเหนือ                     ติดต่อ ร้านแว่นบิวตี้ฟูล ถึง โรงเรียนพิมานวิทย์ (ตามถ.เจริญพงศ์ถึงถ.พนาสณฑ์๒ )        
          - ทิศใต้                         ติดต่อ จากร้านแว่นบิวตี้ฟูล  ตาม ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ถึง โรงเรียนอัตตัร จรดถึง โรงเรียสวนสวรรค์
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อ สี่แยกเยาวราช (ฝั่งร้านแว่นท๊อปเจริญ.) ตาม ถ.พิชิตบำรุง ถึง ร้านแว่นบิวตี้ฟูล     
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ ถ.พนาสณฑ์ ซอย ๒ ถึง ถ.ตัดใหม่ (บายพาส)
ประชากร ๔๕๗ ครัวเรือน  ๑,๐๗๗  คน แยกเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑.  ผลิตที่นอน/หมอนนุ่นแบบโบราณ (ทำกับมือ)
        ๒. การกรอกเลือด (Bekam) คือการเอาเลือดสกปรกออกจากตัว โดยใช้ถ้วยสุญญากาศกดที่จุดสำคัญ เช่น ที่บริเวณศีรษะ ใช้รักษาโรคทั่วไป เช่น ประสาทเสื่อม , ความเคลียด , ปวดศีรษะ ฯลฯ ชื่อ นายมะหมัด เจะลง บ้านเลขที่ ๔/๑  ถ.พนาสณฑ์  โทร ๐๘๙-๖๕๙๔๖๐๔
          ๓. การรักษาโรคโดยใช้อาญัติอัล-กุรอาน ต้นฉบับมาเลเซีย ใช้วิธีอ่านรุกยะห์ (ดุอา) บริการรักษาโรคทั่วไป เช่น โรคหอบหืด , ลมชัก ,โรคเบาหวาน ฯลฯ เปิดบริการช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.   ชื่อ นายมะบาแซ  หะยีรอมลี (แบมะบาเซร์) บ้านเลขที่ ๖  ถ.พนาสณฑ์  โทร ๐๘๑-๘๙๗๐๕๕๑
          ๔. การทำขนมไข่ (อาเก๊าะ) เป็นของฝาก จำหน่ายปลีกและส่งราคาถูก เป็นของฮัจญะกะมะริแย ตั้งอยู่ที่ ๑๐/๓ ซ.พนาสณฑ์ ๓  โทร ๐๘๔-๐๖๗๒๐๑๙ สะอาด ถูกหลักอนามัย
กลุ่มองค์กร
          ๑.  กลุ่มผลิตหมอนสวยงาม
          ๒.  ศูนย์นราศรัทธาชน
          ๓.  กลุ่มบ้านมั่นคง (อามันดามัย)
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - โรงแรมอิมพีเรียล     
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
          ๒. โรงเรียนสวนสรรค์วิทยา
          ๓. โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
          ๔. มัสยิดบาโงดือราฮัม      

แผนที่ชุมชน

ชมชนพนาสณฑ         

กลับสู่..เมนูชุมชน