Get Adobe Flash player

chumchun 1


ประธานชุมชน
นางกัลยา มณีโชติ
โทร.๐๘๖-๖๙๕๓๕๑๔

ประวัติชุมชน  
          เริ่มแรกชุมชนประชาร่วมใจเป็นเพียงบ้านจัดสรร ชื่อว่า
“หมู่บ้านประชาร่วมใจ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีจำนวน  ๖๐  ครัวเรือน  ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่ และเป็นผู้ประกอบอาชีพรับราชการในจังหวัดนราธิวาส  ต่อมาเมื่อเทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  ชุมชนประชาร่วมใจได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นชุมชนย่อย ชื่อว่า “ ชุมชนประชาร่วมใจ”  ตามชื่อเดิมของหมู่บ้าน  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓  เป็นต้นมา  โดยมีประธานชุมชนคนแรก คือ นายพร้อม  สุกิจจานนท์  และมีการเปลี่ยนแปลงประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนต่อมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งมี ร.ต.ต.สุนทร  แววทองคำ เป็นประธานชุมชน เมื่อวันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  ซึ่งเป็นครั้งที่ ๓ ของการทำหน้าที่ของประธานชุมชน
คำขวัญ  ชุมชนประชาร่วมใจ  พัฒนา นำพาชุมชนสู่อาเซียน
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                     ติดต่อ ชุมชน ๙๑๒          
          - ทิศใต้                         ติดต่อ ถ.สุริยะประดิษฐ์
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อ ชุมชน ๙๑๒ เริ่มจาก ซ.พูลศิริ          
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ เขต อบต.ลำภู
ประชากร  ๑๕๐  ครัวเรือน  ๓๖๒   คน แยกเป็น
              ชาย ๑๗๒  คน           หญิง   ๑๙๐   คน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          -  นักจัดรายการวิทยุ (DJ นกเอี้ยง ) นางวันวิไล  สุขเลี้ยง บ้านเลขที่ ๒๓ ซ.ประชาร่วมใจ  โทร ๐๘๗-๘๒๓๙๖๕๐
กลุ่มองค์กร
          ๑.  กลุ่มฝึกโยคะ อยู่บริเวณหน้าลานนิสสันเก่า  ประธานกลุ่มชื่อ นางกัลยา  มณีโชติ (พี่อ้อย)
          ๒. ชมรมเต้นแอร์โรบิค
จุดเด่นของชุมชน
          มีโรงงานผลิตน้ำดื่ม ชื่อนราน้ำทิพย์
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. ที่ทำการชุมชน
          ๒. ลานฝึกโยคะ หน้าลานบริษัทนิสสัน
          ๓. ศูนย์ฟิตเนส  บริการฟรี

แผนที่ชุมชน

ชมชนประชารวมใจ 

กลับสู่..เมนูชุมชน