Get Adobe Flash player

chumchun 1

ประชารวมใจ Fotor
ประธานชุมชน
นางกัลยา มณีโชติ
โทร.๐๘๖-๖๙๕๓๕๑๔

 

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
          นายปิยวัฒน์             สายาลักษณ์              ตำแหน่ง  รองประธาน
          นางวิภาดา                แววทองคำ               ตำแหน่ง  เลขานุการ
          นางสาวราชชฎาวรรณ   ทองรักษา           ตำแหน่ง  เหรัญญิก
          นายอรรณพ             อดิศัยเผ่าพันธุ์           ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
          นางสมบูรณ์             ลิขิตมานนท์             ตำแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          ร.ต.ท.สุนทร             แววทองคำ              ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
          นายประภาษณ์         ศรีจิตร                     ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
          นางมานิกา               เมืองทอง                 ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

 ประวัติชุมชน   

          เริ่มแรกชุมชนประชาร่วมใจเป็นเพียงบ้านจัดสรร ชื่อว่า “หมู่บ้านประชาร่วมใจ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีจำนวน  ๖๐  ครัวเรือน  ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่ และเป็นผู้ประกอบอาชีพรับราชการในจังหวัดนราธิวาส  ต่อมาเมื่อเทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  ชุมชนประชาร่วมใจได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นชุมชนย่อย ชื่อว่า “ ชุมชนประชาร่วมใจ”  ตามชื่อเดิมของหมู่บ้าน  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓  เป็นต้นมา  โดยมีประธานชุมชนคนแรก คือ นายพร้อม  สุกิจจานนท์  และมีการเปลี่ยนแปลงประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนต่อมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งมี ร.ต.ต.สุนทร  แววทองคำ เป็นประธานชุมชน เมื่อวันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  ซึ่งเป็นครั้งที่ ๓ ของการทำหน้าที่ของประธานชุมชน

คำขวัญ  ชุมชนประชาร่วมใจ  พัฒนา นำพาชุมชนสู่อาเซียน

อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                     ติดต่อ ชุมชน ๙๑๒          
          - ทิศใต้                         ติดต่อ ถ.สุริยะประดิษฐ์
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อ ชุมชน ๙๑๒ เริ่มจาก ซ.พูลศิริ          
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ เขต อบต.ลำภู

จำนวนประชากร 362 คน ครัวเรือน150 ครัวเรือน

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
             - เกาะกลางน้ำ, โรงเรียนฮาฟีร อัลกรุอาน, มัสยิดดารุลนาอีม,บริษัทอีซูซุ

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
           -กลุ่มผลิตน้ำยาล้างจาน

แผนที่ชุมชน

ชมชนประชารวมใจ 

กลับสู่..เมนูชุมชน