Get Adobe Flash player

chumchun 1

 บอตง Fotor

ประธานชุมชน
นายอับดุลรอฮิง เจะอาแซ
โทร.๐๙๘-๐๓๙๘๕๑๗

 

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
          นายอัมรัน                 มะสุยี                         ตำแหน่ง  รองประธาน
          นายมูฮำหมัดรุสลัน  อารงค์                        ตำแหน่ง  เลขานุการ
          นางสาวมธุรวันต์      กาญเดชกุล                ตำแหน่ง  เหรัญญิก
          นายฮัสซาน               เลาะยะผา                  ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
          นายฮามิ                     ฮามัด                        ตำแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          นายบ๊ะฮารน             กาเซ็ง                        ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
          นางสาวญาณินี         เจะดาโอะ                   ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
          นางสาวนาถจรี        มะนอ                         ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

ประวัติชุมชน
          ดั่งเดิมบริเวณนี้เป็นป่าไม้ไผ่  มีนายโต๊ะขุน  ดือราแม    เป็นเจ้าของที่ดินและเป็นผู้บุกเบิกจัดตั้งชุมชนโดย ได้แบ่งที่ดินให้ลูกบ้าน ต่อมาได้มีชาวบ้านเข้ามาอาศัยในชุมชนมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งชุมชนบือตง จนถึงทุกวันนี้
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อ ซอยพนาสณฑ์ ๒ ถึงถนนตัดใหม่ (ถนนเลี้ยงเมือง)
          - ทิศใต้                         ติดต่อ เส้นทางถนนตัดใหม่            
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อ เริ่มจากซอยถนนพนาสณฑ์  ๒ ฝั่งขวาของ ซอยทั้งหมด      
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ เส้นทางถนนตัดใหม่

จำนวนประชากร 632 คน ครัวเรือน 122 ครัวเรือน

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว

 

           - ร้านน้ำชา  เจ้าของร้านชื่อ  นายมะสากี  บือราเฮง  (แบกี)  ชาวบ้านในชุมชนใช้เป็นสถานที่ แข่งประชันเสียงนกกรงหัวจุก ของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง รวมถึงคนต่างอำเภอ  จะมีการแข่ง ประชันเสียงนกกรงหัวจุกอาทิตย์ละ    ครั้ง  แข่งขันเฉพาะวันพุธ

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
          -ทำขนมชั้น

แผนที่ชุมชน

ชมชนบอตง

 

กลับสู่..เมนูชุมชน