Get Adobe Flash player

chumchun 1
กำปงปายง Fotor
ประธานชุมชน

นายเจษฎา  มะ
โทร.๐๘๒-๒๖๖๐๕๒๙

 

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
          นายวิฑูรย์                 มะอุเซ็ง                     ตำแหน่ง  รองประธาน
          นางสาวมัลลิกา       มะลี                            ตำแหน่ง  เลขานุการ
         นางฮาตีนี                 การเดชกุล                ตำแหน่ง  เหรัญญิก
         นายมามะสะกรี       รานิง                          ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
          นางแวรอสือเม๊าะ  ตะนิรี                         ตำแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          นายรอซาน              ยะโก๊ะ                        ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
          นายอัสลาน              นิมิง                           ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
          นางสาวฟาตีเม๊าะ                      แวยูโซ๊ะ                     ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน 

คำขวัญชุมขน  :   กำปงปายง   ยุคใหม่    ใส่ใจพัฒนา
ประวัติชุมชน
           เดิมพื้นที่กำปงปายง เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง เป็นพื้นที่ทุ่งนา ถ้ามองดูในภาพรวม
ทุ่งนาจะมีรูปคล้ายเหมือนร่ม หรือที่เรียกว่า “ ปายง ”  และมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยมากซึ่งผู้หญิงคนนี้ชอบถือร่มเวลาไปไหนมาไหน และสาวสวยคนนี้ได้ถูกข่มขืนและเสียชีวิตในกลางทุ่งนาจึงเป็นที่มาการตั้งชื่อ กำปงปายง ต่อมาชาวบ้านได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อเป็นที่ทำมาหากินที่อยู่อาศัยและได้ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงทุกวันนี้
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ          ติดต่อ    เริ่มจากร้านกิจเจริญ จนสุดซอยโคกเคียน ๑  บ้านเลขที่ ๗๕/๗
          - ทิศใต้              ติดต่อ    เริ่มจากร้านเทลวิส จนสุดซอยรอฮิมพัฒนา บ้านเลขที่ ๔๐ ถ.กำปงปายงซอย ๖
          - ทิศตะวันออก    ติดต่อ    เริ่มจากร้านกิจเจริญ จนสุดร้านเทลวิส  
          - ทิศตะวันตก      ติดต่อ    เริ่มจากบ้านเลขที่ ๒๒ ถ.กำปงปายง จนสุด ซอยรอฮิมพัฒนา บ้านเลขที่ ๔๐ ถ.กำปงปายง ซ.๖
ประชากร ๒๗๗ ครัวเรือน ๑,๔๗๓     คน แยกเป็น
             
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑. นางซือนะ    รานิง                  ๖๕   ถ.กำปงปายง          หมอนวดทั่วไป    โทร. ๐๘๓-๖๕๗๗๔๘๗ 
          ๒. นางรอเมาะ   อารง                 ๕๒   ถ.กำปาปายง          หมอตำแย   โทร. ๐๘๓-๖๕๑๔๖๙๔
          ๓. นายสะมะแอ   อามะ              ๙๖   ถ.โคกเคียน           ทำกรงนก และ แกะสลักกรงนก
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - ศาลเจ้าแม่ทับทิม
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. มัสยิดกำปงปายง
          ๒. ศาลเจ้าแม่ทับทิม
          ๓. สนามฟุตบอล
          ๔. ศูนย์ย่อยดับเพลิง เทศบาลเมืองนราธิวาส
          ๕. โรงเรียนบางนราวิทยา
          ๖. หอกระจายข่าว

แผนที่ชุมชน

ชมชนกำปงปายง

กลับสู่..เมนูชุมชน