Get Adobe Flash player

chumchun 1
7. กำปงปายง
ประธานชุมชน

นายเจษฎา  มะ
โทร.๐๘๒-๒๖๖๐๕๒๙

 คำขวัญชุมขน  :   กำปงปายง   ยุคใหม่    ใส่ใจพัฒนา
ประวัติชุมชน
           เดิมพื้นที่กำปงปายง เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง เป็นพื้นที่ทุ่งนา ถ้ามองดูในภาพรวม
ทุ่งนาจะมีรูปคล้ายเหมือนร่ม หรือที่เรียกว่า “ ปายง ”  และมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยมากซึ่งผู้หญิงคนนี้ชอบถือร่มเวลาไปไหนมาไหน และสาวสวยคนนี้ได้ถูกข่มขืนและเสียชีวิตในกลางทุ่งนาจึงเป็นที่มาการตั้งชื่อ กำปงปายง ต่อมาชาวบ้านได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อเป็นที่ทำมาหากินที่อยู่อาศัยและได้ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงทุกวันนี้
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ          ติดต่อ    เริ่มจากร้านกิจเจริญ จนสุดซอยโคกเคียน ๑  บ้านเลขที่ ๗๕/๗
          - ทิศใต้              ติดต่อ    เริ่มจากร้านเทลวิส จนสุดซอยรอฮิมพัฒนา บ้านเลขที่ ๔๐ ถ.กำปงปายงซอย ๖
          - ทิศตะวันออก    ติดต่อ    เริ่มจากร้านกิจเจริญ จนสุดร้านเทลวิส  
          - ทิศตะวันตก      ติดต่อ    เริ่มจากบ้านเลขที่ ๒๒ ถ.กำปงปายง จนสุด ซอยรอฮิมพัฒนา บ้านเลขที่ ๔๐ ถ.กำปงปายง ซ.๖
ประชากร ๒๗๗ ครัวเรือน ๑,๔๗๙     คน แยกเป็น
             ชาย  ๗๑๓ คน หญิง ๗๖๖ คน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑. นางซือนะ    รานิง                  ๖๕   ถ.กำปงปายง          หมอนวดทั่วไป    โทร. ๐๘๓-๖๕๗๗๔๘๗ 
          ๒. นางรอเมาะ   อารง                 ๕๒   ถ.กำปาปายง          หมอตำแย   โทร. ๐๘๓-๖๕๑๔๖๙๔
          ๓. นายสะมะแอ   อามะ              ๙๖   ถ.โคกเคียน           ทำกรงนก และ แกะสลักกรงนก
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - ศาลเจ้าแม่ทับทิม
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. มัสยิดกำปงปายง
          ๒. ศาลเจ้าแม่ทับทิม
          ๓. สนามฟุตบอล
          ๔. ศูนย์ย่อยดับเพลิง เทศบาลเมืองนราธิวาส
          ๕. โรงเรียนบางนราวิทยา
          ๖. หอกระจายข่าว

แผนที่ชุมชน

ชมชนกำปงปายง

กลับสู่..เมนูชุมชน