Get Adobe Flash player

chumchun 1

30. หลงตลาดสด
ประธานชุมชน
นายมานโซ  สมาสกุล
โทร.๐๘๒-๒๖๒๑๓๑๗ 

 

ประวัติชุมชน
          ชุมชนหลังตลาดสด เป็นชุมชนของชาวประมงสมัยโบราณ ที่ประกอบอาชีพหาปลาและเพาะปลูก ชุมชนได้ขยายเป็นวงกว้างเนื่องจากมีนักเดินเรือเข้ามาทำการค้าขาย เข้ามาตั้งหลักตั้งฐานเป็นหลักแหล่งในแถบนี้ ในสมัยแรกเริ่มของหมู่บ้าน“มะนาลอ”
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ          ติดต่อ ชุมชนกาแลปาแย (เริ่มจากร้านขายข้าวเกรียบ) ถ.นิมิตรมงคลถึงคาร์แคร์ 
          - ทิศใต้              ติดต่อชุมชนพิทักษ์ลิขิต (สามแยกกูโบร์โต๊ะกอดอถึงสี่แยกท่าเรือ๒๐๐๐)                     
          - ทิศตะวันออก    ติดต่อ ชุมชนท่าเรือ ๒๐๐๐ (ถนนภูผาภักดีถึงหัวโค้งถนนนิมิตรมงคล)                   
          - ทิศตะวันตก      ติดต่อ ชุมชนรายอบือรากะ (ตั้งแต่คาร์แคร์ ถ.พิชิตบำรุง ถึงสามแยกกูโบร์โต๊ะกอดอ)
ประชากร  ๑๒๙ ครัวเรือน ๗๓๐ คน แยกเป็น
             ชาย ๓๕๔ คน  หญิง    ๓๗๖    คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑. หมอนวดแผนโบราณ (นางเรณู แมะวอ) ที่อยู่ ๑๒/๔ ถ.ภูผาภักดี โทร.๐๘๔-๙๖๖๘๗๒๑
          ๒. หมอนวดแผนโบราณ (นายตาเยะบือราเฮง) ที่อยู่ ๒๘/๑ ถ.พิทักษ์ลิขิต
          ๓. ปันจะซีละ,ดิเกฮูลู (นายเจ๊ะมะรีเป็ง นอ) ที่อยู่ ๙๔/๑ ถ.พิทักษ์ลิขิต โทร.๐๘๕-๐๗๗๐๗๔๘
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          ๑. ตลาดนัดบาเละฮิเล
          ๒. ต้นมะขาม ๒๐๐ ปี และบ่อน้ำ (บริเวณตลาดนัด)
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑.ตลาดนัดบาเละฮิเล
          ๒.มัสยิดอัลเราะห์มานียะห์
          ๓.มัสยิดอัล-อิฮซาน (มัสยิดกาแลปาแย)
          ๔.โรงเรียนตาดีกา (ตามันอาซูฮันบูดี)         

แผนที่เทศบาล

ชมชนหลงตลาดสด

 

กลับสู่..เมนูชุมชน