Get Adobe Flash player

chumchun 1

สมยอาณาจกร Fotor

ประธานชุมชน
นายสมศักดิ์ เซะ

โทร.๐๘๔-๗๕๐๙๒๘๖

 

          รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
                    นายมามะ                 มาหามุ                     ตำแหน่ง  รองประธาน
                    นายกามาล               อูเซ็ง                        ตำแหน่ง  เลขานุการ
                    นายเปายี                 แฮปากา                   ตำแหน่ง  เหรัญญิก
                    นายธนาวัฒน์            อูเซ็ง                        ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม
                    นางสาวการีมา          สะมาแอ                    ตำแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                    นายนากามัน             ยามา                       ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
                    นายอายุ                   อาแซ                       ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
                    นางสาวอริสา            กุเซ็ง                        ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

ประวัติชุมชน
เดิมชุมชนสมัยอาณาจักรรวมอยู่กับตรอกจินดา ต่อมาคนในชุมชนต้องการจะมาตั้งชุมชนเป็นของตนเอง ซึ่งสมัยนั้น นายสมัย  พัฒนากุล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาล และเป็นคนในชุมชนได้นำชื่อของงตนเอง คือ สมัย มาตั้งเป็ชื่อของชุมชน และนำคำว่า อาณาจักร ซึ่งแปลว่า” เมือง” มารวมกันเป็นชื่อว่า “สมัยอาณาจักร” และใช้ชื่อชุมชน สมัยอาณาจักร มาจน
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อ..ชุมชนพิทักษ์ลิขิต ถ.สมัยอาณษจักร                       
          - ทิศใต้                          ติดต่อ..ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์ ถ.จำรูญนรา                             
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อ..ชุมชนตลาดเก่า ถ.ภูผาภักดี                                 
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ..ชุมชนรายอบือรากะ ถ.พิชิตบำรุง
ประชากร  ๑๖๐ ครัวเรือน  ๕๗๒ คน แยกเป็น
             ชาย ๒๘๘ คน        หญิง ๒๘๔ คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑.  นายมะยิ   ดอเลาะ     โต๊ะอิหม่านสุเหราอาเยาะซู
          ๒.  นายมามะ  เซะ          โต๊ะอิหม่านสุเหราเจ๊ะเด
          ๓.  นายการียา  เจะซือแม ช่างซ่อมเรือ 
กลุ่มองค์กร
          ๑. กลุ่มปลาเค็ม จำนวน ๘ ครัวเรือน
          ๒. อสม  ๕ คน
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนสโตร์
          - โรงพยาบาลนราการแพทย์
          - โรงแรมตันหยง
          - บริษัทพิธานพาณิชย์
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนสโตร์
          ๒. โรงพยาบาลนราการแพทย์
          ๓. โรงแรมตันหยง
          ๔. บริษัทพิธานพาณิชย์

แผนที่ชุมชน

ชมชนสมยอาณาจกร

 

กลับสู่..เมนูชุมชน