Get Adobe Flash player

chumchun 1

ประธานชุมชน
นายสมศักดิ์ เซะ
โทร.๐๘๔-๗๕๐๙๒๘๖

ประวัติชุมชน
เดิมชุมชนสมัยอาณาจักรรวมอยู่กับตรอกจินดา ต่อมาคนในชุมชนต้องการจะมาตั้งชุมชนเป็นของตนเอง ซึ่งสมัยนั้น นายสมัย  พัฒนากุล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาล และเป็นคนในชุมชนได้นำชื่อของงตนเอง คือ สมัย มาตั้งเป็ชื่อของชุมชน และนำคำว่า อาณาจักร ซึ่งแปลว่า” เมือง” มารวมกันเป็นชื่อว่า “สมัยอาณาจักร” และใช้ชื่อชุมชน สมัยอาณาจักร มาจน
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อ..ชุมชนพิทักษ์ลิขิต ถ.สมัยอาณษจักร                       
          - ทิศใต้                          ติดต่อ..ชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์ ถ.จำรูญนรา                             
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อ..ชุมชนตลาดเก่า ถ.ภูผาภักดี                                 
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ..ชุมชนรายอบือรากะ ถ.พิชิตบำรุง
ประชากร  ๑๖๐ ครัวเรือน  ๕๗๒ คน แยกเป็น
             ชาย ๒๘๘ คน        หญิง ๒๘๔ คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑.  นายมะยิ   ดอเลาะ     โต๊ะอิหม่านสุเหราอาเยาะซู
          ๒.  นายมามะ  เซะ          โต๊ะอิหม่านสุเหราเจ๊ะเด
          ๓.  นายการียา  เจะซือแม ช่างซ่อมเรือ 
กลุ่มองค์กร
          ๑. กลุ่มปลาเค็ม จำนวน ๘ ครัวเรือน
          ๒. อสม  ๕ คน
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนสโตร์
          - โรงพยาบาลนราการแพทย์
          - โรงแรมตันหยง
          - บริษัทพิธานพาณิชย์
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนสโตร์
          ๒. โรงพยาบาลนราการแพทย์
          ๓. โรงแรมตันหยง
          ๔. บริษัทพิธานพาณิชย์

แผนที่ชุมชน

ชมชนสมยอาณาจกร

 

กลับสู่..เมนูชุมชน