Get Adobe Flash player

chumchun 1

25. รายอบอรากะ
ประธานชุมชน
นางเจ๊ะดาย๊ะ  สาและ
โทร.๐๘๔-๖๓๓๑๖๙๐

 

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน

 

            นายนิสิต            นิและ                ตำแหน่ง  รองประธาน

            นางสาวรอกายะ  รอยะ                ตำแหน่ง  เลขานุการ

            นางสาวอักมา      เตะ                 ตำแหน่ง  เหรัญญิก

            นางสาวมัสเตาะ  เจนใจ              ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม

            นายสุนทร   พระพิทักษ์                ตำแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

            นายอับดุลมูต่อลิบ  สาและ           ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

            นางสาวนูรีซา      ดือราแม          ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

            นางสาวยามีละห์   สะรี               ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน 

ประวัติชุมชน

          สมัยปี พ.ศ.๒๕๑๘  เคยมีราชีนีเสด็จผ่านมาในชุมชนมานานหลายปี ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า      “รายอ แปลว่าราชีนี  จึงเรียกขานมานานว่า ชุมชนรายอบือรากะ จากที่ได้สอบถามชาวบ้านว่าหลายสิบปีมาแล้ว ที่ตรงนี้เคยมีโรงเรียนสอนศาสนา  หรือที่เรียกว่า ปอเนาะ ซึ่งจะเรียกปอเนาะนี้ว่า ปอเนาะบาบอเจ๊ะเล๊าะ พอต่อมาได้มีโรงเรียนสอนศาสนาต่างๆ มากชึ้น เช่น โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จึงทำให้โรงเรียนปอเนาะยุบลง เนื่องจากเด็กๆได้ไปเรียนที่โรงเรียนดังกล่าว
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อ ติดรั่วมัสยิดประจำจังหวัด   
          - ทิศใต้                          ติดต่อ สมาคมอิสลามจนถึงรั่ววัดพรหมนิวาส
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อ ถ.พิชิตบำรุง เริ่มตั้งแต่สมาคมจนถึงรั่วมัสยิดประจำจังหวัด        
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ ด้านหลังหมู่บ้านจัดสรรโอภาสวิลเลจ

จำนวนประชากร 646 คน ครัวเรือน 113 ครัวเรือน

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว

 -โรงเรียนเทศบาล 2

 -ค่าย ฉก นราธิวาส 33

 กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 -กลุ่มทำใบไม้สีทอง

-ทำแนแซ(ก้อนหินสำหรับตั้งบนหัวศพ)

สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. มัสยิดอาสาสิยะห์อัดดีนียะห์ (บาบอเจ๊ะเลาะห์)
          ๒. มัดราเซาะห์รายอบือรากะ
          ๓. กูโบร์โต๊ะกอดอร์
          ๔. โรงเรียนเทศบาล ๒
          ๕. สมาคมอิสลามจังหวัดนราธิวาส
          ๖. โรงเรียนสอนศาสนา (ตาดีกา)

แผนที่ชุมชน

ชมชนรายอบอรากะ

กลับสู่..เมนูชุมชน