Get Adobe Flash player

chumchun 1

25. รายอบอรากะ
ประธานชุมชน
นางเจ๊ะดาย๊ะ  สาและ
โทร.๐๘๔-๖๓๓๑๖๙๐

 ประวัติชุมชน

          สมัยปี พ.ศ.๒๕๑๘  เคยมีราชีนีเสด็จผ่านมาในชุมชนมานานหลายปี ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า      “รายอ แปลว่าราชีนี  จึงเรียกขานมานานว่า ชุมชนรายอบือรากะ จากที่ได้สอบถามชาวบ้านว่าหลายสิบปีมาแล้ว ที่ตรงนี้เคยมีโรงเรียนสอนศาสนา  หรือที่เรียกว่า ปอเนาะ ซึ่งจะเรียกปอเนาะนี้ว่า ปอเนาะบาบอเจ๊ะเล๊าะ พอต่อมาได้มีโรงเรียนสอนศาสนาต่างๆ มากชึ้น เช่น โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จึงทำให้โรงเรียนปอเนาะยุบลง เนื่องจากเด็กๆได้ไปเรียนที่โรงเรียนดังกล่าว
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อ ติดรั่วมัสยิดประจำจังหวัด   
          - ทิศใต้                          ติดต่อ สมาคมอิสลามจนถึงรั่ววัดพรหมนิวาส
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อ ถ.พิชิตบำรุง เริ่มตั้งแต่สมาคมจนถึงรั่วมัสยิดประจำจังหวัด        
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ ด้านหลังหมู่บ้านจัดสรรโอภาสวิลเลจ
ประชากร  ๑๑๓  ครัวเรือน  ๖๔๖  คน แยกเป็น

            ชาย    ๓๓๒    คน           หญิง   ๓๑๔   คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑. นายมาหามะ   บือซา (เปาะซูมะ)   บ้านที่เลขที่ ๙๘๐๙  ถ.กำปงบารู   โต๊ะอีหม่าม
          ๒. นายนิยิ   นิเลาะ   ทำเกี่ยวกับการเข้าสุนัต    โต๊ะมูเด็ง
          ๓. ผลิตน้ำดื่มสะอาด บริการให้เด็กนักเรียน ของโรงเรียนเทศบาล ๒
          ๔. นายอันนูวา   สาอิ   เปิดบริการศูนย์ซ่อมรถโยกรถเข็นคนพิการ
กลุ่มองค์กร
          - กลุ่มญาลันนันบารู  ตั้งอยู่ที่ทำการชุมชน จำนวนสมาชิก  ๒๕  คน
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          . โรงเรียนเทศบาล ๒
          ๒. ค่าย ฉก ๓๓ นราธิวาส
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. มัสยิดอาสาสิยะห์อัดดีนียะห์ (บาบอเจ๊ะเลาะห์)
          ๒. มัดราเซาะห์รายอบือรากะ
          ๓. กูโบร์โต๊ะกอดอร์
          ๔. โรงเรียนเทศบาล ๒
          ๕. สมาคมอิสลามจังหวัดนราธิวาส
          ๖. โรงเรียนสอนศาสนา (ตาดีกา)

แผนที่ชุมชน

ชมชนรายอบอรากะ

กลับสู่..เมนูชุมชน