Get Adobe Flash player

chumchun 1

21. มดยามน
ประธานชุมชน
นายสถิตย์      พวงแก้ว
โทร.๐๘๔-๗๔๗๕๒๖๕ 

     ประวัติชุมชน
ชุมชนมัดยามัน เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นมานับเวลาไม่น้อยกว่า ๗๐ ปี โดยมีนายมัดยามัน (ไม่ทราบนามสกุล)อพยพลูกหลานมาบุกเบิกตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มแรก ต่อมาเมื่อนายมัดยามันเสียชีวิต เลยตั้งชื่อพื้นที่ตรงนี้ว่า“มัดยามัน”
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อชุมชนกำปงบารู ๒  ( จุดตัดบ้าน สจ.สมบูรณ์  กอเดร์ ) 
          - ทิศใต้                          ติดต่อชุมชนกำปงปายง   ( หัวมุมบ้านหลังใหญ่หลังโรงเรียนเทศบาล ๖ )     
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อศาลจ้าวแม่ทับทิม   ( ถัดจากรั้วศาลจ้าวแม่ทับทิม )                             
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อเขต อบต.โคกเคียน  ( จุดตัดแยกไฟแดงบายพาส)
ประชากร ๓๑๙ ครัวเรือน ๘๘๒ คน แยกเป็น
             ชาย ๔๓๙ คน  หญิง  ๔๔๓ คน
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑. นายมาหามะปาริส   บินหะยีนิยิ  ทำกรงนกด้วยย่านลิเภา
           ๒. นางแมะแย  สาและ      หมอดูแลสตรีหลังคลอด
           ๓. นางอุไร  รักเรียน         หมอนวดแผนโบราณ
กลุ่มองค์กร
กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์  นายดอเม  สะมะแอ  บ้านเลขที่ ๔  ซ.เทศบาล ๖/๒  เป็นประธานกลุ่ม
จุดเด่นของชุมชน
          ๑. วัดพรหมนิวาส
          ๒. บาราเซาะห์มัดยามัน
          ๓. โรงเรียนเทศบาล ๖
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. วัดพรหมนิวาส
          ๒. โรงเรียนเทศบาล ๖
          ๓. มัดราเซาะห์มัดยามัน
          ๔. ที่ทำการชุมชนมัดยามัน

แผนที่ชุมชน

ชมชนมดยามน

 

กลับสู่..เมนูชุมชน