Get Adobe Flash player

chumchun 1

พทกษลขต Fotor
ประธานชุมชน

นางสาวโตวันโนรีดา   สุกิจจานันท์
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๒๖๒๙๑๔๑ 

 

รายชื่อคณะกรรมการชุมชน

 

               นางสาวนาตือเราะ   ยูโซะ        ตำแหน่ง  รองประธาน

 

               นางสาวรอฮายา     เจ๊ะอุเซ็ง     ตำแหน่ง  เลขานุการ

 

               นายสัตยา             ยา            ตำแหน่ง  เหรัญญิก

 

               นายอดินันท์           ยะปา        ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม

 

               นางสาวซัลวาณีย์    ดอหะ        ตำแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

               นายอัซรัฟ             เจะมะ        ตำแหน่ง  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

 

               นายอัซฟาร์           ไทยสนิท    ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

               นายลาอีฟ         ยา           ตำแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
          ชุมชนพิทักษ์ลิขิต ตั้งอยู่ที่ ถนนพิทักษ์ลิขิต ตำบลบางนาค อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส พิทักษ์ลิขิตเป็นชื่อถนนที่ตั้งเป็นชุมชน ก่อนที่จะมีชุมชนขึ้น ชาวบ้านเคยเรียกชุมชนแห่งนี้ว่า "บ้านตือเงาะห์" หมายถึง"บ้านกลาง" เพราะเนื่องจากบริเวณชุมชนนี้มีพื้นที่รูปร่างสี่เหลี่ยมและชุมชนอยู่ตรงกลาง จนมีชาวบ้านเข้ามาอาศัยมากขึ้นและได้มีการสร้างมัสยิดชื่อว่า "โต๊ะแวอาลี ขึ้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวบ้าน ต่อมาบริเวณนี้ก็ได้มีการตั้งชื่อถนนว่า "พิทักษ์ลิขิต" เมื่อถึงสมัยนายกเทศมนตรี นายวีระ ได้มีการตั้งชื่อชุมชนแห่งนี้ว่า "ชุมชนพิทักษ์ลิขิต" จนถึงปัจจุบัน  
อาณาเขตชุมชน
             ทิศเหนือ            จด      ชุมชนหลังตลาดสด
             ทิศใต้                 จด      ชุมชนสมัยอาณาจักร
             ทิศตะวันออก    จด      ชุมชนท่าเรือ ๒๐๐๐
             ทิศตะวันตก       จด      หัวมุมทำโดมมัสยิด(ตรงข้ามร้านแตออมะแลแป)

จำนวนประชากร 457 คน ครัวเรือน87 ครัวเรือน

 

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
 -ถ้าพูดถึงชุมชนพิทักษ์ลิขิต จะต้องนึกถึงร้านกะงอขายข้าวแกงที่มีราคาถูกที่สุดในจังหวัดนราธิวาส

 

-ร้านน้ำชามะแลแป   ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วในนราธิวาส

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
-ไม่มี

สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
             1. หอกระจายข่าว (ใช้การไม่ได้)
             2.  บาลาเซาะโต๊ะแวอาลี
             3. ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ  ชุมชนที่มาใช้บริการ
                    3.1 ชุมชนโต๊ะกอดอร์
                    3.2 ชุมชนรายอบือรากะ
                    3.3 ชุมชนกำปงบารู ๑
                    3.4 ชุมชนกำปงบารู ๒
                    3.5 ชุมชนกำปงบารู ๓
                    3.6 ชุมชนตลาดสด
                    3.7 ชุมชนสมัยอาณาจักร
                    3.8 ชุมชนกาแลปาแย
คำขวัญ     ชุมชนก้าวหน้า   ประชามีสุข
วิสัยทัศน์ (Vision)
             ชุมชนพิทักษ์ลิขิตเป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการแก้ปัญหา

แผนที่ชุมชน

ชมชนพทกษลขต

กลับสู่..เมนูชุมชน