Get Adobe Flash player

chumchun 1

20. พทกษลขต
ประธานชุมชน
นายยูกิฟลี  หะมะ
โทร.๐๘๙-๘๗๖๖๒๙๗ 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
          ชุมชนพิทักษ์ลิขิต ตั้งอยู่ที่ ถนนพิทักษ์ลิขิต ตำบลบางนาค อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส พิทักษ์ลิขิตเป็นชื่อถนนที่ตั้งเป็นชุมชน ก่อนที่จะมีชุมชนขึ้น ชาวบ้านเคยเรียกชุมชนแห่งนี้ว่า "บ้านตือเงาะห์" หมายถึง"บ้านกลาง" เพราะเนื่องจากบริเวณชุมชนนี้มีพื้นที่รูปร่างสี่เหลี่ยมและชุมชนอยู่ตรงกลาง จนมีชาวบ้านเข้ามาอาศัยมากขึ้นและได้มีการสร้างมัสยิดชื่อว่า "โต๊ะแวอาลี ขึ้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวบ้าน ต่อมาบริเวณนี้ก็ได้มีการตั้งชื่อถนนว่า "พิทักษ์ลิขิต" เมื่อถึงสมัยนายกเทศมนตรี นายวีระ ได้มีการตั้งชื่อชุมชนแห่งนี้ว่า "ชุมชนพิทักษ์ลิขิต" จนถึงปัจจุบัน  
อาณาเขตชุมชน
             ทิศเหนือ            จด      ชุมชนหลังตลาดสด
             ทิศใต้                 จด      ชุมชนสมัยอาณาจักร
             ทิศตะวันออก    จด      ชุมชนท่าเรือ ๒๐๐๐
             ทิศตะวันตก       จด      หัวมุมทำโดมมัสยิด(ตรงข้ามร้านแตออมะแลแป)
ประชากร
             จำนวนครัวเรือน             ๙๗      ครัวเรือน
             ประชากร                      ๕๑๕   คน 
                       - ชาย                  ๒๕๑    คน
                       - หญิง                ๒๖๔     คน
สภาพทางภูมิศาสตร์
ส่วนใหญ่เป็นป่ายาง และสวนมะพร้าว  พื้นที่จะเป็นที่ฐานราบและมีหนองน้ำแค่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์
คนกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน/ชุมชน
             1. นายเปาะ          นิแว
             2. นายเจ๊ะอุเซ็ง    เจ๊ะและ
             3. นายดอเลาะ     บินเปาะลี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
             1. นายดอเล๊าะ     มะเซ็ง        ทำกรงนก        อยู่บ้านเลขที่  ๗๒ ตรอกอมร
             2. นายบือราเฮง   อูมา            หมอพื้นบ้าน    อยู่ตรอกอมร
กลุ่มองค์กร
             - กลุ่ม เยาวชนนักฟุตบอล
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
             1. ถ้าพูดถึงชุมชนพิทักษ์ลิขิต จะต้องนึกถึงร้านกะงอขายข้าวแกงที่มีราคาถูกที่สุดในจังหวัดนราธิวาส
             2. ร้านน้ำชามะแลแป   ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วในนราธิวาส
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
             1. หอกระจายข่าว (ใช้การไม่ได้)
             2.  บาลาเซาะโต๊ะแวอาลี
             3. ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ  ชุมชนที่มาใช้บริการ
                    3.1 ชุมชนโต๊ะกอดอร์
                    3.2 ชุมชนรายอบือรากะ
                    3.3 ชุมชนกำปงบารู ๑
                    3.4 ชุมชนกำปงบารู ๒
                    3.5 ชุมชนกำปงบารู ๓
                    3.6 ชุมชนตลาดสด
                    3.7 ชุมชนสมัยอาณาจักร
                    3.8 ชุมชนกาแลปาแย
คำขวัญ     ชุมชนก้าวหน้า   ประชามีสุข
วิสัยทัศน์ (Vision)
             ชุมชนพิทักษ์ลิขิตเป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการแก้ปัญหา

แผนที่ชุมชน

ชมชนพทกษลขต

กลับสู่..เมนูชุมชน