Get Adobe Flash player

chumchun 1


ประธานชุมชน
นายสุกรี  สะแลแม
โทร.๐๘๒-๔๓๘๒๓๓๐ 

ประวัติชุมชน
          ชุมชนท่าเรือ  ในสมัยอดีตมีชื่อเรียกว่า   “กาแลอีแก” กาแลแปลว่า “ท่า”  อีแก แปลว่า  “ปลา ”   กาแลอีแกเป็นที่จอดเรือขนาดเล็กเช่น  เรือกอและ  และเรือหลากหลายที่เข้ามาเอาปลานำไปขาย มีทั้งเรือ
ในพื้นที่และเรือที่มาจากต่างจังหวัด เช่น   ปัตตานี  สายบุรี  ปานาเระและจังหวัดอื่น ๆ อีกมากมาย  ชาวประมงส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่บาเละฮิเล และอาชีพหลักของชุมชนเป็นชาวประมงไปหาปลาและขายให้พ่อค้าคนกลางที่มารับถึงที่ท่าเรือหรือกาแลอีแกในสมัยก่อนชุมชนท่าเรือได้ก่อตั้ง  เมื่อวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๔๓   ในสมัยนายกวีระ  จันสถิรพานิช   ได้มีการตั้งชุมชนต่างๆ ขึ้นเพื่อสะดวกในการจัดการบริหาร    ชุมชนนี้มีท่าเรือในชุมชนอยู่แล้วจึงเห็นสมควรให้มีการตั้งเป็นชื่อชุมชนว่า "ท่าเรือ" ประกอบกับการสร้างท่าเรือใหม่ในปี ค.ศ.๒๐๐๐ จึงได้ตั้งชื่อให้สอดคล้องและเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน    จึงได้มีชื่อว่า "ท่าเรือ ๒๐๐๐"จนถึงปัจจุบัน
ที่ตั้ง                                                                                      
          ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส
อาณาเขตติดต่อ      
          ทิศเหนือ             จด     ตั้งแต่สนามเด็กเล่นสะพานวีระพัฒนา
          ทิศใต้                  จด      ชุมชนกาแลตาแปเริ่มจากบ้านครูสมาน
          ทิศตะวันออก     จด       แม่น้ำบางนราเริ่มบ้านนายยูโซ๊ะ จนถึงสะพานวีระพัฒนา
          ทิศตะวันตก       จด       ถนนภูผาภักดี ถึงบ้านครูสมาน
การคมนาคม
         การเดินทางสู่ชุมชนท่าเรือ ๒๐๐๐  จากสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามถนนสายหลักภูผาภักดี ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร  มีสภาพการคมนาคมสะดวก  สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก
ประชากร
          ประชากร                       จำนวน    ๒๕๖    คน
                    - ชาย                   จำนวน     ๑๓๐   คน
                    - หญิง                  จำนวน     ๑๒๖    คน
          ครัวเรือน                        จำนวน        ๔๐   ครัวเรือน

กลุ่มองค์กร
กลุ่มญาลันนันบารู
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          ๑.  มีแม่น้ำบางนราที่มีความโดดเด่นและมีความเป็นธรรมชาติ สามารถให้คน ในชุมชนประกอบอาชีพประมงได้
          ๒. มีท่าเรือในชุมชน (กาแลอีแก) มีที่ทำการชุมชนอยู่กลางน้ำ
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
         ๑. บาลาเซาะห์ท่าเรือ 2000
         ๒. หอกระจายข่าว
         ๓. ศาลา กลางน้ำในชุมชน (ที่ทำการชุมชน)


แผนที่ชุมชน

ชมชนทาเรอ 2000

 

กลับสู่..เมนูชุมชน