Get Adobe Flash player

chumchun 1


ประธานชุมชน

นายอับดุลรอมัน เจะสะนิ
โทร.๐๖๓-๐๙๘๘๕๐๗

 

ประวัติชุมชน

          ตลาดเก่านั้นเคยเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าขาย เนื่องจากว่ามีตลาดเก่ามีท่าเรือในการขนสินค้าขึ้นฝั่งและในบริเวณตลาดเก่าก็เต็มไปด้วยร้านขายสินค้า ซึ่งยังคงมีร้านดั่งเดิมสืบทอดมรจนถึงปัจจุบัน ชุมชนตลาดเก่า แต่เดิมเป็นชุมชนกาแลตาแป และได้แยกออกมาเป็นชุมชนใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีชื่อว่าชุมชนตลาดเก่า สาเหตุที่มีชื่อดังกล่าวนั้น เพราะแต่เดิมในพื้นที่แห่งนี้มีตลาดอยู่ โดยมีชื่อว่า”กือดาบูโฆะ”

อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อ.กาแลตาแป...              
          - ทิศใต้                          ติดต่อ.ร้านอั้งม้อ....                              
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อ.ลุ่มแม่น้ำบางนรา...                                
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ.ชุมชนสมัยอาณาจักร....

จำนวนประชากร  852 คน     ครัวเรือน   144  ครัวเรือน

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
           - สถานีตำรวจน้ำนราธิวาส ,สนามเด็กเล่น อบจ. ,บริษัทพิธานพาณิชย์

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
        -ไม่มี

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
         
- ตำรวจน้า
          - สนามเด็กเล่น อบจ.
          - บริษัทพิธานพาณิชย์
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. สนามเด็กเล่น อบจ
          ๒. สถานีตำรวจน้ำ
          ๓. มัสยิดหะยีววาจิ

แผนที่ชุมชน

ชมชนตลาดเกา

 

กลับสู่..เมนูชุมชน