Get Adobe Flash player

chumchun 1

11. ตลาดเกา
ประธานชุมชน

น.ส.นารีดา  ยา
โทร.๐๘๐-๘๖๒๖๘๒๐

ประวัติชุมชน
          ตลาดเก่านั้นเคยเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าขาย เนื่องจากว่ามีตลาดเก่ามีท่าเรือในการขนสินค้าขึ้นฝั่งและในบริเวณตลาดเก่าก็เต็มไปด้วยร้านขายสินค้า ซึ่งยังคงมีร้านดั่งเดิมสืบทอดมรจนถึงปัจจุบัน ชุมชนตลาดเก่า แต่เดิมเป็นชุมชนกาแลตาแป และได้แยกออกมาเป็นชุมชนใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีชื่อว่าชุมชนตลาดเก่า สาเหตุที่มีชื่อดังกล่าวนั้น เพราะแต่เดิมในพื้นที่แห่งนี้มีตลาดอยู่ โดยมีชื่อว่า”กือดาบูโฆะ”
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อ.กาแลตาแป...              
          - ทิศใต้                          ติดต่อ.ร้านอั้งม้อ....                              
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อ.ลุ่มแม่น้ำบางนรา...                                
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ.ชุมชนสมัยอาณาจักร.....
ประชากร ๑๔๙ ครัวเรือน ๘๕๑ คน แยกเป็น

            ชาย ๔๐๓ คน   หญิง ๔๔๘ คน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          - นายเจ๊ะและ  เจะมามะ อิหม่านมัยิดหยะยีวาจิ
กลุ่มองค์กร
          ๑.
 กลุ่มปลาเค็ม จำนวน ๑๒ ครัวเรือน
          ๒. ค่ายมวยท็อปเท็น
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - ตำรวจน้ำ
          - สนามเด็กเล่น อบจ.
          - บริษัทพิธานพาณิชย์
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. สนามเด็กเล่น อบจ
          ๒. สถานีตำรวจน้ำ
          ๓. มัสยิดหะยีววาจิ

แผนที่ชุมชน

ชมชนตลาดเกา

 

กลับสู่..เมนูชุมชน