Get Adobe Flash player

chumchun 1
6. กำปงบาร 3
ประธานชุมชน

นายมะซอลา  สามะแม
โทร.๐๘๒-๘๒๑๓๖๔๓

ประวัติชุมชน

          เดิมชุมชนกำปงบารูมี ๒ ชุมชนคือ ชุมชนกำปงบารู ๑ และชุมชนกำปงบารู ๒ มีลักษณะพื้นที่กว้างขวางมาก ประกอบกับมีจำนวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเป็นภาระในการดูแลและพัฒนาไม่ทั่วถึงและไม่พัฒนาเท่าที่ควร จึงได้จัดตั้งชุมชนใหม่อีกชุมชนเพื่อความคล่องตัวในด้านการบริหารจัดการเรียกว่า ชุมชนกำปงบารู ๓  โดยได้แยกจากชุมชนกำปงบารู ๑ และชุมชนกำปงบารู ๒ ซึ่งได้จัดตั้งชุมชนกำปงบารู๓ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๔๙จนมาถึงทุกวันนี้
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ          ติดต่อ ชุมชนกำปงบารู ๑
          - ทิศใต้              ติดต่อ สุดเขตเทศบาล (คูระบายน้ำโคกเคียน)
          - ทิศตะวันออก    ติดต่อ ชุมชนกำปงบารู ๒
          - ทิศตะวันตก      ติดต่อ สุดเขตเทศบาล (ม.๗ บ้านบาโร๊ะบูตอ) ต.โคกเคียน
ประชากร    ๑๒๔  ครัวเรือน ๘๐๔  คน แยกเป็น
         ชาย  ๔๒๒  คน หญิง ๓๘๒  คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑. หมอนวดแผนโบราณ (นางซีซะ  สะมะแอ)  ที่อยู่ ๒๑๑ ถ.กำปงบารู  โทร.๐๘๖-๙๕๘๒๙๔๐
          ๒. ผู้นำศาสนา(โต๊ะอีหม่าม) นายมาหะมะ ดือราแม ที่อยู่ ๑๙๒ ถ.กำปงบารู โทร.๐๗๓-๕๑๓๙๖๑
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          ๑. มัสยิดกำปงบารู ๓
          ๒. มัสยิดคอยรียะห์ (มะนุร์)
          ๓. ที่ทำการชุมชน
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. มัสยิดกำปงบารู ๓
          ๒. มัสยิดคอยรียะห์ (มะนุร์)
          ๓. ที่ทำการชุมชน

แผนที่ชุมชน

ชมชนกำปงบาร 3

กลับสู่..เมนูชุมชน