Get Adobe Flash player

chumchun 1

 

  

 

 

ประธานชุมชน
นายมะนารงค์  ดอเล๊าะ
โทร.๐๖๓-๐๘๗๘๙๒๓

ประวัติ
          ชุมชนกำปงบารูและชาวกำปงบารู สมัยสงคราวโลกครั้งที่ ๒ ดั้งเดิมมีชาวมาเลเซียมาปลูกบ้านเรือนครั้งแรกมีจำนวน ๔ หลังคาเรือน ซึ่งพื้นที่ปลูกสร้างไม่ทราบว่าเป็นของใคร ผู้ที่ก่อตั้งบ้านเรือนนี้ก็เป็นบุคคลครอบครองแบ่งกันเป็นสัดส่วน  ซึ่งชุมชนกำปงบารู ได้มีพื้นที่ตั้งแต่ สี่แยกพิชิตบำรุง ถึงหมู่ ๗ (บ้านบาโระบูตอ) ซึ่งภายหลังได้มีการครอบครองพื้นที่นี้ พอจะทราบว่าเป็นของใครบ้าง ดังนี้ นางแมะ  บินอูเซ็ง , บือราเฮง ,  อุเซ็ง  โต๊ะยาวอ , หะยีแยนะ เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นของ ลูก หลาน อาศัยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้โดยชุมชนกำปงบารู ๒ ได้แยกพื้นที่เพื่อขอตั้งเป็นชุมชนกำปงบารู ๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๗ จนมาถึงทุกวันนี้
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ           ติดต่อ  ชุมชนกำปงบารู ๑
          - ทิศใต้              ติดต่อ  ชุมชนมัดยามัน
          - ทิศตะวันออก     ติดต่อ  ชุมชนรายอบือราเกะ
          - ทิศตะวันตก       ติดต่อ  ชุมชนกำปงบารู ๓
ประชากร  ๙๓ ครัวเรือน ๗๒๙ คน แยกเป็น

          ชาย ๓๕๐ คน  หญิง  ๓๗๙   คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          - ด้านดิเกฮูลู   (นายนาเซ  ปาแด)
          - ด้านช่างแกะสลัดกรงนก   (นายอาดือนัน   สาแม) 
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. มัดราเซาะห์เปาะโก๊ะ
          ๒. โรงเรียนตาดีกา

แผนที่ชุมชน

ชมชนกำปงบาร 2

กลับสู่..เมนูชุมชน