Get Adobe Flash player

 

chumchun 1

 

ประธานชุมชน
นายมะดานัน มะลี
โทร.๐๖๒-๓๘๕๐๖๒๘

 ประวัติ

          ชุมชนกำปงบารูและชาวกำปงบารู สมัยสงคราวโลกครั้งที่ ๒ ดั้งเดิมมีชาวมาเลเซียมาปลูกบ้านเรือนครั้งแรกมีจำนวน ๔ หลังคาเรือน ซึ่งพื้นที่ปลูกสร้างไม่ทราบว่าเป็นของใคร ผู้ที่ก่อตั้งบ้านเรือนนี้ก็เป็นบุคคลครอบครองแบ่งกันเป็นสัดส่วน  ซึ่งชุมชนกำปงบารู ได้มีพื้นที่ตั้งแต่ สี่แยกพิชิตบำรุง ถึงหมู่ ๗ (บ้านบาโระบูตอ) ซึ่งภายหลังได้มีการครอบครองพื้นที่นี้ พอจะทราบว่าเป็นของใครบ้าง ดังนี้ นางแมะ  บินอูเซ็ง , บือราเฮง ,  อุเซ็ง  โต๊ะยาวอ , หะยีแยนะ เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นของ ลูก หลาน อาศัยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้โดยชุมชนกำปงบารู ๒ ได้แยกพื้นที่เพื่อขอตั้งเป็นชุมชนกำปงบารู ๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๗ จนมาถึงทุกวันนี้
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ           ติดต่อ  ชุมชนกำปงบารู ๑
          - ทิศใต้              ติดต่อ  ชุมชนมัดยามัน
          - ทิศตะวันออก     ติดต่อ  ชุมชนรายอบือราเกะ
          - ทิศตะวันตก       ติดต่อ  ชุมชนกำปงบารู ๓

จำนวนประชากร 717คน ครัวเรือน 88ครัวเรือน

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
         
-ไม่มี

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
         
-ทำข้าวเกรียบ
         
-ทำกรงนก
         
-กลุ่มสตรี(ทำน้ำยาล้างจาน)
         
-ขนมดอกจอก

สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. มัดราเซาะห์เปาะโก๊ะ
          ๒. โรงเรียนตาดีกา

แผนที่ชุมชน

ชมชนกำปงบาร 2

กลับสู่..เมนูชุมชน