Get Adobe Flash player
 

chumchun 1
4. กำปงบาร1ประธานชุมชน
นายเปายี     ยูโซะ
โทร.๐๙๘-๖๙๒๐๙๙๕ 

คำขวัญชุมชน   :   ร่วมคิด    ร่วมแก้    ร่วมพัฒนา    ชุมชนน่าอยู่
ประวัติชุมชน  
          สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒  ดั้งเดิมมีชาวมาเลเซียมาปลูกสร้างบ้านเรือนครั้งแรกมีทั้งหมด  ๔  หลังคาเรือน
ซึ่งมีพื้นที่เป็นป่าชายเลน ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นพื้นที่ของใคร โดยมีชาวมาเลเซียมาปลูกสร้างบ้านเรือนและได้ครอบครองพื้นที่ ซึ่งต่อมาได้มีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานเป็นที่อยู่อาศัยเรื่อยๆ จนประชากรได้เพิ่มขึ้นจนเกิดเป็น“กำปง” ขึ้น ซึ่งแปลว่า หมู่บ้านต่อมาจึงเรียกติดปากว่า  “กำปงบารู”  ซึ่งแปลว่า ชุมชนใหม่
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ      ติดต่อ   ชุมชนโต๊ะกอดอร์ (เริ่มจากหัวโค้งทางลงไปสนามบอลหลังมัสยิดประจำจังหวัดเริ่มบ้านเลข ๗๖ ถ.กำปงบารู ไปตรงสุด บ้านเลขที่ ๑๓๔/๙  ถ.กำปงบารู)
          - ทิศใต้          ติดต่อ   ชุมชนกำปงบารู๒ (เริ่มบ้านเลขที่ ๔๓/๑ ถ.กำปงบารู ถึง บ้านเลขที่ ๑๐๓/๔ ถ.กำปงบารู)
          - ทิศตะวันออกติดต่อชุมชนรายอบือรากะ (เริ่มบ้านเลขที่ ๗๖ ถ.กำปงบารู ถึง บ้านเลขที่ ๔๓/๑ ถ.กำปงบารู)       
          - ทิศตะวันตก   ติดต่อชุมชนกำปงบารู๓ (เริ่มบ้านเลขที่ ๑๐๓/๔ ถ.กำปงบารู ถึง บ้านเลขที่ ๑๓๔/๙ ถ.กำปงบารู)
ประชากร  ๑๓๙ ครัวเรือน ๑,๐๐๓ คน แยกเป็น

           ชาย ๔๗๔ คน  หญิง  ๕๒๙ คน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑. นายสาและ   บินเปาะจิ         ๑๑๖/๕  ถ.กำปงบารู       เป็นหมอนวดพื้นบ้าน
          ๒. นายดอเลาะ    มามะ            ๑๒๒   ถ.กำปงบารู         เป็นหมอนวดพื้นบ้าน
          ๓. นายเจ๊ะแม    มะลี               ๑๑๒/๑  ถ.กำปงบารู       ทำกรงนก และ แกะสลักกรงนก
          ๔. นายเจ๊ะสะมะแอ    มะหลง     ๑๓๘    ถ.กำปงบารู        ผู้นำศาสนา (โต๊ะอีหม่าม)
          ๕. นายสะมะแอ    สาอิ             ๑๑๐/๓  ถ.กำปงบารู       ผู้นำศาสนา (ผู้ช่วยโต๊ะอีหม่าม)
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          กลุ่มทำสมันปลา เนื่องจากเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ถ้านึกถึงสมันปลาต้องนึกถึงกำปงบารู กลุ่มทำสมันปลา      เป็นผู้ประกอบการแบบครอบครัว ทำสมันปลาประมาณ  ๓๐  ปี  จนสู่รุ่นหลานเป็นผู้ผลิตสมันปลา       
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. มัดราเซาะห์ปาจูอาแว ( นูรูลอีหมาม)
          ๒. ลานกีฬาชุมชนกำปงบารู ๑
          ๓. หอกระจายข่าวของชุมชน

แผนที่ชุมชน

ชมชนกำปงบาร 1

กลับสู่..เมนูชุมชน