Get Adobe Flash player
 

chumchun 1
กำปงบาร1 Fotor

ประธานชุมชน
นายเปายี     ยูโซะ
โทร.๐๙๘-๖๙๒๐๙๙๕ 

 

คำขวัญชุมชน   :   ร่วมคิด    ร่วมแก้    ร่วมพัฒนา    ชุมชนน่าอยู่

ประวัติชุมชน  
         
แต่เดิมชุมชนกำปงบารูมีสภาพเป็นป่าไม่มีผู้คนอาศัย ต่อมาได้มีราษฎรเข้ารอบครอง พื้นที่ เพื่อทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย ประกอบพื้นที่ชุมชนกำปงบารู อยู่ใกล้ทะเลและป่าชายเลน ต่อมาได้มีราษฎรเข้ามาจับรองพื้นที่มากขึ้น ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหากินกับป่าชายเลนและทำการประมง และราษฎรมากขึ้นตามลำดับ ครั้นเมื่อมีการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านโดยตั้งชื่อว่า “กำปงบารู”แปลว่าหมู่บ้านใหม่

อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ      ติดต่อ   ชุมชนโต๊ะกอดอร์ (เริ่มจากหัวโค้งทางลงไปสนามบอลหลังมัสยิดประจำจังหวัดเริ่มบ้านเลข ๗๖ ถ.กำปงบารู ไปตรงสุด บ้านเลขที่ ๑๓๔/๙  ถ.กำปงบารู)
          - ทิศใต้          ติดต่อ   ชุมชนกำปงบารู๒ (เริ่มบ้านเลขที่ ๔๓/๑ ถ.กำปงบารู ถึง บ้านเลขที่ ๑๐๓/๔ ถ.กำปงบารู)
          - ทิศตะวันออกติดต่อชุมชนรายอบือรากะ (เริ่มบ้านเลขที่ ๗๖ ถ.กำปงบารู ถึง บ้านเลขที่ ๔๓/๑ ถ.กำปงบารู)       
          - ทิศตะวันตก   ติดต่อชุมชนกำปงบารู๓ (เริ่มบ้านเลขที่ ๑๐๓/๔ ถ.กำปงบารู ถึง บ้านเลขที่ ๑๓๔/๙ ถ.กำปงบารู)

จำนวนประชากร 981 คน ครัวเรือน 132 ครัวเรือน
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว

 - กลุ่มทำสมันปลา ชุมชนกำปงบารูกลุ่มทำสมันปลาประมาณ 30 ปี

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

-ทำสมันปลา,กลุ่มทำปลาเค็ม,จำหน่ายเกลือเม็ด,กลุ่มทำขนมดอกจอก         

สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑. มัดราเซาะห์ปาจูอาแว ( นูรูลอีหมาม)
          ๒. ลานกีฬาชุมชนกำปงบารู ๑
          ๓. หอกระจายข่าวของชุมชน

แผนที่ชุมชน

ชมชนกำปงบาร 1

กลับสู่..เมนูชุมชน