Get Adobe Flash player

chumchun 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานชุมชน
นายสักกรี  กอเดร์  
โทร.๐๘๕-๐๗๘๘๔๐๙
 

     ประวัติชุมชน เป็นชุมชนชาวประมง สมัยโบราณประกอบอาชีพประมงหาปลา และเป็นที่ขึ้นนำมันของบริษัทพิธานพาณิชย์ชาวประมงที่นีประชาชนมาจากหลากสถานทีชาวประมงที่นี้หาปลาด้วยอวนบาแย ลักษณะคล้ายอวนลาก พอไม่นานก็มีอวนตาโก๊ะ ชาวบ้านบางครั้งก็ยกว่าหมู่บ้านกาแลตาโก๊ะ และมีการเปลี่ยนแปลงมาสมัยนี้ มีการตั้งชุมชน ชาวบ้านจึงเสนอให้เป็นชุมชนกาแลปาแย
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อ.เริ่มจากเชิงสะพานปรีดาติดต่อคลองโคกเคียน
          - ทิศใต้                          ติดต่อ.ถนนนิมิตรมงคลตลอดสายจากร้านวันเจริญดีเด่น
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อ.เริ่มจากเชิงสะพานวีระพิพัฒน์
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ.ชุมชนพิทักษ์ลิขิต
ประชากร ๑๔๕ ครัวเรือน  ๖๙๕ คน แยกเป็น
ชาย ๓๔๓ คน           หญิง ๓๕๒ คน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑. นายยามะ  สาและ  หมอพื้นบ้าน 
          ๒. นายยา  มะสะแม   โต๊ะอิหม่าน
          ๓. นายการียา  เจะซือแม ช่างซ่อมเรือ
          ๔. นายสุริยา  ยูโซ๊ะ ช่างต่อเรือ
กลุ่มองค์กร
          กลุ่มปลาเค็ม จำนวน ๑๒ ครัวเรือน
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - สะพานปรีดา
          - สะพานวีระพิพัฒน์
          - ศาลากระโจมไฟ
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑.  สะพานปรีดา 
          ๒.  สะพานวีระพิพัฒน์ 
          ๓.  ศาลากระโจมไฟ 

แผนที่ชุมชน

ชมชนกาแลปาแย 1

 

กลับสู่..เมนูชุมชน