Get Adobe Flash player

chumchun 1   

 

 

ประธานชุมชน
นางสาวซูไอนี ดอเลาะ  
โทร.๐๙๕-๔๓๘๙๑๔๘
 
     

ประวัติชุมชน
          เป็นชุมชนชาวประมง สมัยโบราณประกอบอาชีพประมงหาปลา และเป็นที่ขึ้นนำมันของบริษัทพิธานพาณิชย์ชาวประมงที่นีประชาชนมาจากหลากสถานทีชาวประมงที่นี้หาปลาด้วยอวนบาแย ลักษณะคล้ายอวนลาก พอไม่นานก็มีอวนตาโก๊ะ ชาวบ้านบางครั้งก็ยกว่าหมู่บ้านกาแลตาโก๊ะ และมีการเปลี่ยนแปลงมาสมัยนี้ มีการตั้งชุมชน ชาวบ้านจึงเสนอให้เป็นชุมชนกาแลปาแย

อาณาเขตชุมชน
           - ทิศเหนือ                      ติดต่อ.เริ่มจากเชิงสะพานปรีดาติดต่อคลองโคกเคียน
           - ทิศใต้                          ติดต่อ.ถนนนิมิตรมงคลตลอดสายจากร้านวันเจริญดีเด่น
           - ทิศตะวันออก                ติดต่อ.เริ่มจากเชิงสะพานวีระพิพัฒน์
           - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ.ชุมชนพิทักษ์ลิขิต

จำนวนประชากร 695 คน ครัวเรือน 145 ครัวเรือน

จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          - สะพานปรีดา
          - สะพานวีระพิพัฒน์
          - ศาลากระโจมไฟ

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
          -กลุ่มทำข้าวเกรียบปลา
          -ช่างเขียนลายเรือ

สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
          ๑.  สะพานปรีดา
          ๒.  สะพานวีระพิพัฒน์
          ๓.  ศาลากระโจมไฟ 

แผนที่ชุมชน

ชมชนกาแลปาแย 1

 

กลับสู่..เมนูชุมชน