Get Adobe Flash player

chumchun 1

S  18579486 Fotor 

ประธานชุมชน  
นายชลัท สุขสวัสดิ์  
โทร.
๐๘๓-๖๕๕๘๑๘๔

 

ประวัติชุมชน

          ชาวบ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งชุมชน ๙๑๒ เมื่อปี .ศ ๒๕๔๙ เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่ติดกับสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒  โดยนายพาพล รอดชู  ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานชุมชนคนแรก และได้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเลื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

อาณาเขตชุมชน
- ทิศเหนือ          ติดต่อ อบต.โคกเคียน ถึงบ้านเลขที่ ๓๙๕/๓ ถ.ชาญอุทิศ (พันโทแสวง แสงฉัตรแก้ว)
- ทิศใต้              ติดต่อ ถนนสุริยะประดิษฐ์                               
- ทิศตะวันออก    ติดต่อ ชุมชนร่วมอุทิศ                              
- ทิศตะวันตก      ติดต่อ  ซอยพลูศิริ 

 ประชากร  ๑๖๓  ครัวเรือน   ๓๕๑ คน แยกเป็น
               ชาย ๑๖๖  คน    หญิง  ๑๘๕  คน 
 กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 การทำขนมตาล.โดยนางโสภา....สุทัศน์.ณ.อยุธยา.............  (เป็นขนมโบราณ)

 กลุ่มองค์กร
      . กลุ่มผู้สูงอายุ
      ๒. กลุ่มสตรี
      ๓. กลุ่มเพื่อช่วยเพื่อน  
      ๔. กลุ่มกีฬาและนันทนาการ 
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
      ๑. ที่ทำการชุมชนเป็นอาคารใช้เป็นที่จัดกิจกรรมและจัดประชุม.
      ๒. ชุมชน ๙๑๒  ใกล้กับสวน ร.๕ ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อน
      ๓. ชุมชน ๙๑๒ ดูแลผู้สูงอายุโดยมีกลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ส่งเสริมการออกกำลังกายและเยี่ยมบ้าน
      ๔. เป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒
      ๕. ปากทางเข้าชุมชน ๙๑๒ มีช้างเป็นสัญญาลักษณ์
สิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน
      ๑. สนามแบดบินตัน 
      ๒. สนามเปตอง  
      ๓. สนามตะกร้อ 

แผนที่ชุมชน

ชมชน 912

กลับสู่..เมนูชุมชน