Get Adobe Flash player

puplic pp
  1. 
การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 
  2. การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
  3. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
  4. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ     

  5. ารขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  6. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
  7. 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

  8. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  9. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  10.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
  11. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  12. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
  13. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
  14. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
  15. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  16. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200  ตารางเมตร
  17. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  18. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  19. 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  20. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
  21. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  22. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
  23. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
  24. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
  25. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

clerk 1work 1education 1register 1finance 1social 1