Get Adobe Flash player

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด  

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด 
          - รายงานประมาณการรายรับ ประจำปี งบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
          - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
          - รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
          - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบรประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด 

ส่วนที่ 3 งบประมาณเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
          - กิจการสถานธนานุบาล
ดาวน์โหลด
          - กิจการสถานีขนส่ง ดาวน์โหลด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ดาวน์โหลด