Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ตามที่จังหวัดได้แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยดำเนินการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ        ในโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น”โดยคลองยะกัง เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นคลองต้นแบบระดับจังหวัด

          เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องชาวยะกังและพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ไปเที่ยวชมตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี ได้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคลองยะกัง โดยการไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงสู่คลอง ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่รู้จักอนุรักษ์และดูแลรักษาคูคลองให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ