Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ด้วยจังหวัดนราธิวาส แจ้งว่า คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอของห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์และวัตถุพยาน ภาควิชานิติเวชศาสตร์ โดยมีเอกสารประกอบการขอรับการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ดังนี้

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจทางพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ)

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวบุคคลพื้นที่สูงหรือสูติบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา

3. ภาพถ่ายผู้ขอรับการตรวจ (ลงนามรับรองโดยนายอำเภอ / นายทะเบียนอำเภอ)

ซึ่งรูปแบบและอัตราค่าบริการในการตรวจแบบแกติและแบบเร่งด่วน ดังนี้

การตรวจแบบปกติ ยื่นความจำนงขอรับการตรวจได้ที่ห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์และวัตถุพยาน ภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีอัตราค่าบริการ 5,000 บาท         กรณีการตรวจบิดา – มารดา – บุตร และ 8,600 บาท กรณีการตรวจญาติร่วมบรรพบุรุษ

การตรวจแบบเร่งด่วน ยื่นความจำนงขอรับการตรวจได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์                คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอัตราค่าบริการ 7,500 บาท กรณีการตรวจบิดา – มารดา – บุตร     และ 11,100 บาท กรณีการตรวจญาติร่วมบรรพบุรุษ

จังหวัดนราธิวาส ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบและสามารถขอรับบริการได้ตามสถานที่ดังกล่าว