Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยกองสวัสดิการสังคม ได้เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำ ปีงบประมาณ 2562 สำหรับครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ กองสวัสดิการสังคม โดยนำเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
2. สำเนาทะเบียนบ้านของหญิงตั้งครรภ์
3. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู)
4. สำเนาสูติบัตรเด็ก (ยื่นหลังคลอด)
5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ออมสิน หรือ ธกส. ที่เป็นบัญชีพร้อมเพย์
6. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของมารดา หรือสมาชิกในบ้าน
7. แบบรับรองสถานะครอบครัว (แบบ ดร 02) ที่มีการลงนามรับรองโดยประธานชุมชนหรือ อสม. ในชุมชน (แบบรับรองสามารถมาขอรับได้ที่กองสวัสดิการสังคม)
กรณีการลงทะเบียนแทนให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนแทนมาด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทร. 073-511048 ต่อ 704