Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวประชาสัมพันธ์
...............


             นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ได้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 18 ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน สาขาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน ที่ทางมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และ สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดี ทั้งในระดับครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กร สังคม และประเทศชาติ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่วนรวม โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน