Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

          ด้วย คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่อเพิ่มมาตรการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ได้ทำการเปิดบัญชีเพื่อรองรับการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน ชื่อบัญชี “บัญชีผู้สูงอายุสำหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจังหวัดนราธิวาส” ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัญชี 905-3-05361-1 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 0201-309-14213
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส ในวัน และเวลาราชการ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 073 -511048 ( 704 )