Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวประชาสัมพันธ์

..................

                 ตามที่คณะรัฐมนตรี  มีมติเมื่อวันที่  9  มกราคม  2561 ให้ความเห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   (ระยะที่ 2)    เพื่อจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ซึ่งได้มีการรับแจ้งความประสงค์สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 ไปแล้ว

                 อำเภอเมืองนราธิวาส  จึงได้กำหนดให้พี่น้องประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แจ้งความประสงค์ ครั้งที่  2   ไปแล้วนั้นให้เข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่    ในวันที่  19   มีนาคม –  2  เมษายน  2561   ณ  สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส บริเวณห้องโถง

ชั้น 2 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ได้แก่ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชน  ดังนี้

                 - ชุมชนกาแลตาแป

                 - ชุมชนกาแลปาแย

                 - ชุมชนกำปงบารู 1 – 3

                 - ชุมชนชายทะเล

                 - ชุมชนตลาดเก่า

                 - ชุมชนโต๊ะกอดอร์

                 - ชุมชนท่าเรือ 2000

                 - ชุมชนพิทักษ์ลิขิต

                 - ชุมชนมัดยามัน

                 - ชุมชนรายอบือรากะ

                 - ชุมชนสมัยอาณาจักร

                 - ชุมชนหลังตลาดสด

                ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ชุมชนดังกล่าวนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแสดงในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ด้วย  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน