Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

เทศบาลเมืองนราธิวาส กำหนดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่แจ้งความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพ 
ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส จึงขอแจ้งให้ผู้สูงอายุที่แสดงความจำนงรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด ติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพในวัน เวลา ดังกล่าว หรือหากท่านไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน
สำหรับผู้สูงอายุที่ได้แจ้งความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส สามารถทำการปรับสมุดบัญชีได้ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป