Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวประชาสัมพันธ์

................

             ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส เพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการทำกิจกรรมร่วมกัน สนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้และถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่สังคม

             สำหรับการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนราธิวาสนี้ เทศบาลได้กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน รุ่นที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 12 ตุลาคม 2560 (ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 14.00 น.) โดยโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ได้แก่

             1. หมวดวิชาด้านส่งเสริมสุขภาพ

             2. หมวดวิชาด้านการส่งเสริมการเรียนรู้

             3. หมวดวิชาด้านการส่งเสริมอาชีพ

             4. หมวดวิชาด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

      จัดการเรียนการสอน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) โดยมีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนประชาชน 48 คน

..................................................