Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคนของประเทศ ดูแลมาตรฐานคุณภาพชีวิต โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนขีดความสามารถในการบริหารงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้จัดแผนงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล
ดังนั้น เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเพื่อเผยแพร่ผลงานทางการศึกษา โดยจัดส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเพื่อเป็นตัวแทนแข่งทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำการแข่งขัน จำนวน ๔๔ กิจกรรม และจัดบูธนิทรรศการ จำนวน ๔ บูธ ส่วนการแข่งขันระดับประเทศ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี