Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me
 
นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กล่าวว่า ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังนี้
วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- พิธีหล่อเทียน เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดบางนรา
- พิธีสมโภชเทียนพรรษา เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ วัดบางนรา
วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- พิธีแห่เทียนพรรษา เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- ถวายเทียนพรรษา เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยเทศบาลเมืองนราธิวาสนำเทียนพรรษาไปถวายวัดบางนรา วัดพรหมนิวาส และวัดประชาภิรมย์ ส่วนราชการอื่นนำไปถวายวัดประจำอำเภอต่าง ๆ